ikona kontaktu

O autorze.

Bartłomiej Gliniecki

dr hab. Bartłomiej Gliniecki

Prawnik z ponad 10-letnim praktycznym doświadczeniem, wyobraźnią – potrzebną do właściwej oceny umów, oraz znajomością mechanizmów ekonomicznych rządzących transakcjami na rynku nieruchomości. Podąża za aktualnymi trendami rynkowymi, przekładając tę wiedzę na umiejętność przewidywania potencjalnych skutków wynikających z zawieranej umowy.

Doktor habilitowany nauk prawnych zatrudniony na stanowisku profesora na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (link do strony Uniwersytetu Gdańskiego). Od wielu lat zajmuje się umowami deweloperskimi zarówno w praktyce, jak i od strony teoretycznej - prowadząc badania naukowe. Autor lub współautor kilkunastu publikacji prawniczych poświęconych umowie deweloperskiej, w tym dwóch - cenionych przez praktyków i często cytowanych - komentarzy do przepisów ustawy deweloperskiej oraz czterech publikacji książkowych. Większość z nich ma charakter naukowy, część została napisana bardziej publicystycznym językiem.

Jako wykładowca prezentuje zagadnienia problemowe umów w działalności deweloperskiej podczas szkoleń biznesowych i zawodowych m.in. dla notariuszy, radców prawnych, adwokatów oraz dla słuchaczy  studiów podyplomowych. Doradza w kwestiach związanych z prawem nieruchomości zarówno nabywcom, jak i deweloperom. Występował także w roli biegłego sądowego ocieniając treści umów deweloperskich.

Autor pierwszej w Polsce rozprawy doktorskiej, która w sposób kompleksowy i uporządkowany przedstawiła zagadnienia prawne dotyczące umów deweloperskich w prawie polskim („Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej” obroniona w 2011 r. na Uniwersytecie Gdańskim – link do bazy Nauka Polska).

W latach 2011-2014 r. kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pod tytułem Ochrona interesów nabywców w umowach deweloperskich przed pokrzywdzeniem wskutek niewykonania umowy przez dewelopera.

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź w Google zapytanie „Gliniecki umowa deweloperska” – kliknij!

Wyświetl mój profil na  

Publikacje dotyczące umowy deweloperskiej:

Komentarze do przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (ustawy deweloperskiej):

 • Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (w:) K. Osajda (red.), Komentarze Prawa Prywatnego. Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. Tom VIB. Komentarz, Warszawa 2018, wyd. C.H. Beck, ISBN 978-83-255-9126-7

Tom VI B. Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. Komentarz

 • Ustawa deweloperska. Komentarz do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Warszawa 2012, wyd. LexisNexis, ISBN 978-83-7806-494-7

Książki:

 

 • Mieszkaniowy rachunek powierniczy. Analiza cywilnoprawna, Gdańsk 2018, ss. 310

Więcej na temat publikacji dotyczącej mieszkaniowego rachunku powierniczego możesz przeczytać tutaj.

 • Umowa rezerwacyjna w świetle przepisów tzw. ustawy deweloperskiej (w:) M. Królikowska-Olczak, A. Bieranowski, J. J. Zięty (red.), Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego, C. H. Beck 2014, ss. 366

 

 • Umowa deweloperska. Konstrukcja prawna i zabezpieczenie wzajemnych roszczeń stron, Wolters Kluwer Polska 2012, ss. 496

 

Książka Umowa deweloperska. Konstrukcja prawna i zabezpieczenie wzajemnych roszczeń stron została uznana za najlepszą monografię w kategorii „Prawo gospodarcze” w konkursie „Złote Skrzydła” organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna. Konkurs wyłonił najlepszych młodych autorów monografii prawniczych opublikowanych w latach 2011-2012. Kapituła konkursu złożona z wybitnych profesorów prawa i przedstawicieli zawodów prawniczychdokonała wyboru czterech najlepszych prac spośród kilkudziesięciu zgłoszonych przez wydawnictwa prawnicze. W kategorii „Prawo gospodarcze” członkami kapituły dokonującej wyboru najlepszej monografii byli: prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner (sędzia Sądu Najwyższego, Uniwersytet Łódzki), prof. UKSW dr hab. Tomasz Siemiątkowski (adwokat, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego), prof. UW dr hab. Michał Romanowski (radca prawny, Uniwersytet Warszawski) oraz radca prawny Krzysztof Wojciechowski.

Fragment uzasadnienia kapituły („Dziennik Gazeta Prawna”, 20 marca 2013 r., nr 56 (3446), s. D5):

Autor wykazał się znakomitym warsztatem zarówno pod względem badawczym, jak i językowym. Stawia jasne tezy i solidnie je argumentuje. Książka prezentuje wysoki poziom prawniczy w sensie teoretycznym i ma duże znaczenie praktyczne, a to stanowiło najbardziej oczekiwaną przez kapitułę kombinację. Ta kompleksowa monografia, wydana dosłownie chwilę po wejściu w życie ustawy deweloperskiej, jest mocnym otwarciem pogłębionej dyskusji na temat nowych regulacji.
(prof. Tomasz Siemiątkowski)

Bartłomiej Gliniecki, Umowa deweloperska. Konstrukcja prawna i zabezpieczenie wzajemnych roszczeń stron, Wolters Kluwer Polska 2012, ss. 496

Artykuły:

 • Odstąpienie przez dewelopera od umowy deweloperskiej z powodu niezawarcia przez nabywcę umowy przenoszącej prawo własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (w:) A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys (red.), Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, Wrocław 2018
 • Ustawowe postaci mieszkaniowego rachunku powierniczego – rzeczywista czy pozorna wielowariantowość środków ochrony zapewnianej nabywcom zawierającym umowy deweloperskie? (w:) J. Stelina, A. Szmyt (red.), Gdańskie Studia Prawnicze, Gdańsk 2017, tom XXXVIII
 • Wybrane aspekty prowadzenia działalności deweloperskiej przez spółki celowe, „Rejent” 2017, nr 6
 • Założenia do nowelizacji przepisów tzw. ustawy deweloperskiej na tle oczekiwań praktyki obrotu, „Rejent” 2015, nr 10
 • Zastrzeganie kar umownych w umowie deweloperskiej  możliwości i ograniczenia, „Rejent” 2013, nr 12
 • Ustawowe elementy treści umowy deweloperskiej – czy rzeczywiście obligatoryjne?, „Rejent” 2013, nr 5
 • Ustawy deweloperskiej problemy wieku dziecięcego, „Dziennik Gazeta Prawna”, dodatek „Prawnik”, 24 kwietnia 2013 r., nr 80 (3470), s. D6
 • Umowa deweloperska na tle problematyki normowania typowych umów nienazwanych (w:) T. Mróz, M. Stec (red.), Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, Wolters Kluwer Polska 2012, ss. 780
 • Zamach na swobodę umów czy lepsze zabezpieczenie interesów klientów?, „Edukacja Prawnicza” 2012, nr 4
 • Glosa do postanowienia TK z 2 VIII 2010, S 3/10, „Państwo i Prawo” 2012, nr 3
 • Charakterystyczne elementy treści umowy deweloperskiej, „Rejent” 2011, nr 7-8
 • Umowa deweloperska zawarta w formie pisemnej, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2010 r., III CZP 104/10, „Monitor Prawniczy” 2011, nr 17
 • Glosa do wyroku SA w Białymstoku z dnia 22 kwietnia 2010 r., I ACa 140/10, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2011, nr 2
 • Deweloperzy: pogodzić wodę z ogniem, „Rzeczpospolita”, dodatek „Prawo co dnia”, 27 kwietnia 2011 r., nr 97 (8913), s. C8
 • O przedmiocie umowy deweloperskiej, (w:) W. J. Katner, U. Promińska (red.), Prawo handlowe w pięć lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2010, ss. 580
 • Ustawy o umowach deweloperskich na razie nie będzie, „Rzeczpospolita”, dodatek „Prawo co dnia”, 29 października 2009 r., nr 254 (8155), s. C7

 

Pełna lista moich publikacji dostępna jest na tej stronie.

 

Kancelaria Prawna dr hab. Bartłomiej Gliniecki

ul. 3 Maja 73, 81-850 Sopot
(spotkanie po wcześniejszym uzgodnieniu)

NIP: 586-209-87-32
numer rachunku: 57 1090 1102 0000 0001 0574 6828
(Santander Bank Polska S.A.)

Sprawdź opinie Klientów na Google
profesjonalny odbiór domu profesjonalny odbiór domu profesjonalny odbiór domu profesjonalny odbiór domu profesjonalny odbiór domu

  Wyślij maila na adres b.gliniecki@umowadeweloperska.pl albo
  zostaw tutaj wiadomość. Odpowiem w ciągu kilku godzin

  *Pola obowiązkowe

  Agencja Digital Marketing EACTIVE