Ochrona danych osobowych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe obejmujące w szczególności imiona, nazwisko, adres zamieszkania, stan cywilny, datę urodzenia, numery identyfikacyjne PESEL lub NIP, numer i serię dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu – mogą podlegać przetwarzaniu. Proces przetwarzania oznaczać może przede wszystkim zbieranie danych, a także ich utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie oraz  wykorzystywanie.

Twoje dane osobowe mogę pozyskać z różnych źródeł: sam mi je podajesz, zawarte są w przesłanych przez Ciebie dokumentach, znajdują się także w danych przelewu bankowego, którym dokonujesz mi zapłaty.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia Ci mojej oferty, kontaktu w związku z wykonaniem umowy, którą możemy zawrzeć, wykonania usługi, którą zamówisz, a także wykonania przeze mnie ciążących na mnie obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów ustawy o rachunkowości czy ustawy o podatku od towarów i usług (wystawienia faktury VAT). Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotowi trzeciemu realizującemu zlecone czynności z zakresu rachunkowości.

Twoje dane osobowe będą przechowywane z zachowaniem poufności i należnych standardów bezpieczeństwa przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia wykonywania, wygaśnięcia, rozwiązania lub stwierdzenia nieważności łączącej nas umowy lub przez okres dłuższy, jeśli będzie to wynikało z przepisów prawnych nakładających na mnie obowiązek dłuższego przetwarzania takich danych.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia Twoich danych.

Masz prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek bez podania części z nich (m.in. imię, nazwisko) realizacja umowy, która nas łączy lub może łączyć, może być niemożliwa lub istotnie utrudniona.

Administratorem danych jest Bartłomiej Gliniecki, ul. 3 Maja 73, 81-850 Sopot

Pełne zaufanie.
Profesjonalna współpraca.
1800
przeanalizowanych umów deweloperskich i przedwstępnych
15 lat
doświadczenia w dbaniu o bezpieczeństwo prawne przy zakupie i sprzedaży nieruchomości
ponad 1.2 mld zł
wartość wszystkich transakcji dokonanych przez klientów
Masz pytania?
Proszę o kontakt.

Napisz do mnie
Odpowiem niezwłocznie.