Historia Pana Jacka.

Jak pomogłem odzyskać ponad 100 tys. zł tytułem rekompensaty od dewelopera za opóźnienie w realizacji inwestycji i zmniejszoną powierzchnię mieszkania?

Z niezgodnością faktycznej powierzchni mieszkania z tą, która została wpisana do umowy, spotyka się wielu klientów firm deweloperskich. Taka sytuacja jest szczególnie niekorzystna dla tych właścicieli mieszkań, którzy otrzymali lokal o metrażu mniejszym, niż to wynika z umowy. Prowadząc negocjacje z przedstawicielem dewelopera, ustalili oni cenę za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Pomniejszenie wielkości mieszkania o 1 czy 2 m kwadratowe powoduje zatem stratę po ich stronie. Na szczęście tacy klienci nie są na przegranej pozycji – w tej kwestii sądy stają po stronie nabywców mieszkań.

Historia Pana Jacka

Z opisanym wyżej problemem zgłosił się do mniej Pan Jacek. Pomogłem mu uzyskać od dewelopera rekompensatę za wielomiesięczne opóźnienie w przeniesieniu własności mieszkania w Krakowie i zmniejszenie jego powierzchni. Atrakcyjnie położony lokal okazał się aż o 4 metry kwadratowe mniejszy, niż wynikało to z zawartej między stronami umowy deweloperskiej. Stwierdzenie wady pozwoliło wysunąć w stosunku do dewelopera żądanie zwrotu części uiszczonej przez Pana Jacka kwoty.

W przypadku Pana Jacka problemem nie był wyłącznie zaniżony metraż. Deweloper nie wywiązał się także z innych zapisów umowy – zamiast dwóch boksów zaproponował Klientowi komórkę lokatorską. Dodatkowo inwestycja nie została zakończona w deklarowanym przez dewelopera czasie – zgodnie z umową deweloperską przeniesienie własności miało nastąpić w lipcu 2017 roku, a tymczasem budowa zakończyła się pod koniec 2018 roku. Uchybienia ze strony dewelopera były na tyle istotne, że bezspornie Klientowi należała się rekompensata.

Opóźnienie w realizacji inwestycji? Masz prawo do zwrotu kosztów

Deweloperzy odpowiadają za terminowe wykonanie inwestycji. Jeżeli w umowie znalazły się zapisy o karze umownej za nieterminowe oddanie mieszkań do użytku, klienci mogą dochodzić jej uiszczenia przez dewelopera. Gdy takich zapisów w treści umowy nie ma, powołując się na zapisy kodeksu cywilnego, nabywcy mieszkań mają prawo dochodzić zwrotu kosztów, które ponieśli w związku z opóźnieniami mającymi miejsce po stronie dewelopera. Do takich kosztów zalicza się m.in. konieczność opłacania wynajmowanego lokalu mieszkalnego.

Pan Jacek, który dostrzegł wszystkie błędy firmy deweloperskiej, otrzymał następującą propozycję rekompensaty: wykonanie prac adaptacyjnych wycenianych na ok. 10 000 zł, przekazanie komórki lokatorskiej wycenianej na 9 000 zł i uiszczenie kwoty 4 250 zł płatnej gotówką. W zamian deweloper żądał zrzeczenia się przez Klienta dalszych roszczeń i zamknięcia tematu ewentualnych dodatkowych rekompensat. Warunki rekompensaty zaproponowane przez dewelopera nie były satysfakcjonujące dla Pana Jacka.
Znacznie obniżona rekompensata, czyli jak uniknąć niekorzystnych warunków proponowanych przez dewelopera

Po dokonaniu obliczeń okazało się, że szacunkowa należność z tytułu różnicy w metrażu, braku dwóch boksów oraz kary umownej wynosiła łącznie ok. 90 000 zł, czyli o wiele więcej niż wstępnie zaproponował deweloper. Pomogłem Klientowi w jej dochodzeniu, prowadząc z przedstawicielami dewelopera kilkutygodniowe negocjacje. W ich efekcie doprowadziliśmy do podpisania umowy przenoszącej własność lokalu, w której wartość rekompensat łącznie wyniosła ok. 102 000 zł. Obejmowały one prace adaptacyjne wyceniane na ok. 10 000 zł, 3 komórki lokatorskie (każda wyceniana na 9 000 zł), dodatkowe miejsce postojowe wyceniane na 35 000 zł oraz kwotę ponad 31 000 zł płatną gotówką.

Efekt? Polubowne rozstrzygnięcie sporu i rekompensata w kwocie ponad 100 000 zł

Nieustępliwość Pana Jacka w kwestii rozliczenia się z deweloperem z popełnionych przez niego błędów pozwoliła nam w drodze polubownego rozstrzygnięcia sporu wywalczyć adekwatną kwotę rekompensaty, która w pełni zaspokoiła jego roszczenia. Skutecznie prowadzone negocjacje pozwoliły również uniknąć postępowania przed sądem. Dzięki temu Pan Jacek odzyskał pieniądze w relatywnie szybko, bez konieczności angażowania środków finansowych i własnego czasu.

Inne historie.

Pełne zaufanie.
Profesjonalna współpraca.
1800
przeanalizowanych umów deweloperskich i przedwstępnych
15 lat
doświadczenia w dbaniu o bezpieczeństwo prawne przy zakupie i sprzedaży nieruchomości
ponad 1.2 mld zł
wartość wszystkich transakcji dokonanych przez klientów
Masz pytania?
Proszę o kontakt.

Napisz do mnie
Odpowiem niezwłocznie.