UOKiK nakłada kary za błędne informacje w prospekcie informacyjnym.

Powrót
19.11.2018 | Artykuły
Share Button
UOKiK nakłada kary za błędne informacje w prospekcie informacyjnym
Prezes UOKiK nałożył karę finansową na dewelopera, który w prospekcie informacyjnym nie podał informacji o budowie centrum logistycznego w odległości kilkudziesięciu metrów od swojego przedsięwzięcia deweloperskiego.
 

Wysokość nałożonej kary finansowej wynosi ponad 54 tysiące złotych. Podstawą jej wymierzenia jest stwierdzenie przez Prezesa UOKiK stosowania dwóch praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Obie dotyczą niewłaściwego opracowania informacji zawartych w prospekcie informacyjnym, a dotyczących możliwego zagospodarowania okolicznych działek. Na jednej z nich miało powstać (mogło powstać) centrum logistyczne, którego immisje akustyczne potencjalnie mogłyby wpływać na komfort zamieszkiwania w domach wybudowanych przez dewelopera.

Data wydania i sygnatura decyzji wraz z odnośnikami znajdują się na końcu artykułu.

 
Osiedle domów jednorodzinnych

Deweloper Varitex Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi w 2015 r. rozpoczął budowę w Konstantynowie Łódzkim osiedla domów jednorodzinnych w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego „Srebrna Ostoja”.

Z treści umowy deweloperskiej, jej załączników – w szczególności prospektu informacyjnego – jak również składanych przez dewelopera wcześniejszych zapewnień dotyczących realizowanej inwestycji oraz jej otoczenia i lokalizacji, nie wynikała żadna informacja ani wzmianka mogąca choćby pośrednio wskazywać na planowane umiejscowienie centrum logistycznego firmy MLP w bliskiej odległości (w linii prostej mniej niż 100 metrów) od działek, na których realizowane miało być przedsięwzięcie deweloperskie. W materiałach reklamowych Dewelopera oraz wypowiedziach prasowych deweloper akcentował ciszę, spokój, walory krajobrazowe okolicznego terenu, „położenie z dala od miejskiego zgiełku i gwaru” pozwalające na „pełen relaks w domu i przydomowym ogródku”, a jednocześnie bliskość miasta Łodzi oraz łatwość dostępu do infrastruktury socjalnej.

 
Zacisze w sąsiedztwie centrum logistycznego

Po zawarciu umów deweloperskich niektórzy nabywcy samodzielnie dotarli do informacji, z których wynikało, że na działce oddzielonej od działek, na których realizowane miało być przedsięwzięcie „Srebrna Ostoja” wąskim pasem gruntu, wybudowane ma zostać centrum logistyczne o powierzchni 17 ha, składające się m.in. z 4 hal magazynowych. Inwestycja ta miała być oddalona od przedsięwzięcia deweloperskiego o ok. 60-70 metrów.

W publicznie dostępnych dokumentach udostępnianych przez gminę Konstantynów Łódzki jeszcze w 2014 r. wynikało, że rzeczony sąsiedni teren oznaczony jest w MPZP jako tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, usługi komercyjne, usługi handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży większej niż 2 000 m2, elektrownie fotowoltaiczne (4U/P), charakteryzujący się uciążliwym oddziaływaniem na środowisko (m.in. uciążliwości akustyczne – hałas).

W dniu 16 września 2015 r. do Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim wpłynął wniosek pochodzący od MLP Bieruń I Spółki z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu i eksploatacji zespołu magazynów „Centrum MLP Łódź Zachód” na działce 2/21 w Konstantynowie Łódzkim. Jednak wniosek o wydanie tej decyzji nie został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie na stronie http://wykaz.ekoportal.pl.

Z drugiej strony jednak nabywcy na swoją prośbę samodzielnie uzyskali w lutym 2016 r. dostęp do kopii wniosku o wydanie tej decyzji, udostępnionego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi.

 
Co ciekawego wynika z decyzji wydanej przez UOKiK?

UOKiK dokonał niewątpliwie prokonsumenckiej wykładni przepisów ustawy deweloperskiej, w szczególności jej art. 20 ust. 1 oraz zakresu informacji, które deweloper musi podać potencjalnym nabywcom, a wynikających z załączonego do ustawy wzoru prospektu informacyjnego.

Po pierwsze, według UOKiK obowiązek podania przez dewelopera w prospekcie informacyjnym informacji o przeznaczeniu w MPZP sąsiadujących działek nie dotyczy wyłącznie działek bezpośrednio przylegających do tej, na której realizowane jest przedsięwzięcie deweloperskie (graniczących z nią, posiadających co najmniej jedną wspólną granicę). W opisywanej sprawie działka, na której miało powstać centrum logistyczne nie przylegała bezpośrednio do działki, na której deweloper chciał wybudować domy jednorodzinne - pomiędzy nimi przebiegała inna działka geodezyjna. Pomimo tego wskazać jednak należy na bliską odległość obu inwestycji, przeze co możliwe było wzajemne ich oddziaływanie - przede wszystkim centrum logistycznego na domy jednorodzinne. UOKiK oparł się na pojmowaniu pojęcia "działek sąsiadujących" z ustawy Prawo budowlane, przez co obejmuje nimi nie tylko działki bezpośrednio do siebie przylegające, ale i znajdujące się w takiej odległości od siebie, która pozwala na negatywne oddziaływanie na działkę, na której realizowane jest przedsięwzięcie deweloperskie.

Po drugie, zdaniem UOKiK deweloper bezpodstawnie zignorował obowiązek podania informacji i możliwym (i planowanym) wybudowaniu na sąsiadującej działce centrum logistycznego. Deweloper argumentował, że informacja o możliwej budowie centrum logistycznego wynikała z MPZP. Jednak dokument ten jest dość ogólny i stwarza tylko potencjalną możliwość zagospodarowania terenu w taki sposób, bez dokładniejszego wskazania czy i kiedy to nastąpi. Deweloper odsyłał zainteresowanych nabywców w treści prospektu informacyjnego właśnie do uchwały zawierającej MPZP, jednak bez zwrócenia nabywcom szczególnej uwagi na możliwość zlokalizowania nieopodal centrum logistycznego. Jednocześnie deweloper twierdził, że pojęcie „przewidziane” obejmuje inwestycje realnie planowane (np. wskutek rozpoczęcia procedury administracyjnej niezbędnej do rozpoczęcia prac budowlanych) albo w trakcie realizacji, a okoliczności przedsięwzięcia powinny być już precyzyjnie ustalone. Deweloper podnosił również, że prospekt nakłada na niego obowiązek informowania o inwestycjach o charakterze publicznym (np. infrastruktura), a nie prywatnym, takim jak budowa centrum logistycznego.

UOKiK tych argumentów nie podzielił i stwierdził, że deweloper ma obowiązek poinformować także o inwestycjach przewidzianych w MPZP, choćby na dzień sporządzenia prospektu nie podjęta została żadna aktywność mająca na celu rozpoczęcie ich realizacji. Jednocześnie za nietrafiony uznał argument, że obowiązek informacyjny obejmuje jedynie inwestycje publiczne, a nie prywatne. Nigdzie w treści prospektu informacyjnego czy ustawy deweloperskiej nie jest to w ten sposób ograniczone.

 
Poprawne formułowanie informacji o inwestycjach planowanych w sąsiedztwie

Decyzja UOKiK pokazuje jak ważną kwestią - także z punktu widzenia deweloperów - jest dokładne i sumienne formułowanie informacji przedstawianych w prospektach informacyjnych. W szczególności dotyczy to otoczenia działki lub działek, na których realizowane ma być przedsięwzięcie deweloperskie. Podanie pełnej i prawdziwej informacji o planowanych inwestycjach w promieniu 1 km jest nierzadko dla deweloperów nie lada wyzwaniem, na co wskazują oni od samego początku obowiązywania przepisów ustawy deweloperskiej. Z drugiej jednak strony dostrzec można w praktyce także i takie prospekty, które tę informację podają w bardzo skrótowy i potencjalnie nierzetelny sposób.

U jednego z deweloperów w rubryce prospektu mającej opisywać inwestycje w promieniu 1 km znajdowała się wyłącznie (!) następująca informacja: Informacje dostępne na oficjalnej stronie miasta Gdańsk (Invest Pel sp. z.o.o spółka komandytowa, prospekt informacyjny przedsięwzięcia deweloperskiego Gdańskie Tarasy, Gdańsk, ul. Kartuska 420B). Inni z kolei podają nabywcy informację, że deweloper nie wie nic, by w promieniu 1 km planowana była budowa czegokolwiek. Widziałem taki prospekt, a dotyczył on przedsięwzięcia realizowanego... w Warszawie w okolicach Wału Miedzeszyńskiego.

 
Za dużo to też nie za dobrze

Wielu deweloperów zabezpiecza się przed ewentualnymi zarzutami dotyczącymi nierzetelności prezentowanych w tym zakresie informacji umieszczając w prospekcie trudną do zrozumienia długą (liczącą czasem ponad 100 inwestycji) listę zgłoszonych w okolicy robót budowlanych. Często mają one marginalny (delikatnie mówiąc) wpływ na komfort zamieszkiwania w lokalach czy domach realizowanych przez dewelopera. Przykładem może być informacja o budowie wiaty przy domu jednorodzinnym klika ulic dalej, w dużym mieście, w kwartale z dominującą zabudową mieszkaniową.

Jakkolwiek prospekt mówi ogólnie o "inwestycjach", podając jedynie jako przykładowe budowę lub rozbudowę dróg, budowę linii szynowych oraz przewidziane korytarze powietrzne, a także znane inne inwestycje komunalne, w szczególności oczyszczalnie ścieków, spalarnie śmieci, wysypiska, cmentarze - to na podstawie tej przykładowej listy można się zorientować, że informacja ta ma uzmysłowić nabywcy możliwość budowy inwestycji, które mogą stanowić uciążliwość i pogarszać komfort zamieszkiwania, w szczególności stanowiąc inwestycje o charakterze niemieszkaniowym.

Osobiście mam wątpliwości czy nabywca musi (powinien) być szczególnie informowany o tym, że dwie ulice dalej (albo dwieście metrów dalej) ktoś niedługo będzie budował dom jednorodzinny. Taka ewentualność wynika z mieszkaniowego przeznaczenia okolicznych działek, co determinuje MPZP, a informacja taka prezentowana jest przez dewelopera w rubryce wyżej (Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek).

Gdyby w pobliżu przewidywana była budowa inwestycji infrastrukturalnej, mogącej negatywnie oddziaływać na przedsięwzięcie deweloperskie (co też samo w sobie jest trudne do przewidzenia przez dewelopera), nabywca powinien zostać o tym szczególnie uprzedzony, choćby potencjalna taka możliwość wynikała z treści MPZP. Wymienianie wszystkich zgłoszonych lub potencjalnie możliwych inwestycji w promieniu 1 km - jakkolwiek jest zrozumiałe z punktu widzenia dewelopera i dążenia do zminimalizowania ryzyka związanego z podaniem niepełnych informacji - dla przeciętnego konsumenta stanowić może informację niezrozumiałą i potencjalnie odciągającą uwagę od tych inwestycji tam wymienionych, które mogą realnie rzutować na komfort zamieszkiwania.

 
1 km jako złoty środek?

Innym problemem jest słuszność przyjętej w prospekcie granicy 1 km. Wyznaczony w ten sposób obszar ewentualnego oddziaływania w gęstej zabudowie miejskiej będzie z reguły wystarczający lub nawet zbyt duży. Z kolei w przypadku przedsięwzięcia deweloperskiego realizowanego w okolicy bez zwartej zabudowy (np. tereny przedmiejskie, małe miejscowości), nie da się wykluczyć inwestycji istotnie oddziałującej na komfort zamieszkiwania, która będzie położona poza tym obszarem (np. lotnisko albo autostrada położone w linii prostej nieco ponad 1 km).

Zakres informacji prezentowanych w prospekcie informacyjnym powinien zostać uszczegółowiony, a także zrelatywizowany względem przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Deweloper powinien wiedzieć jakie i o czym informacje powinien podać, a także co miałoby być ich źródłem (doprecyzowanie pojęcia "publicznie dostępnych dokumentów"). Proste wskazanie promienia 1 km powinno zostać zrelatywizowane względem otoczenia, wśród którego powstaje przedsięwzięcie deweloperskie - inny będzie promień oddziaływania sąsiednich inwestycji w dużych miastach, a inny w terenach niezurbanizowanych.

 
Więcej informacji o decyzji

Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 23 października 2018 r., Nr RŁO 4/2018 - treść decyzji

Informacja prasowa na stronach UOKiK - informacja prasowa

 
Napisz
Net Profit
Net Profit
09:37 03 Jun 19
Jak najbardziej mogę polecić usługi Pana dr Bartłomieja Glinieckiego. Analiza umowy wykonana w określonym terminie w bardzo rzetelny i przejrzysty sposób. Otrzymałam w krótkim czasie bardzo fachową pomoc.
Paweł Niemiec
Paweł Niemiec
09:33 30 May 19
Bardzo dokładnie i terminowo wykonana analiza. Teraz rozumiem wszelkie zawiłości umowy deweloperskiej.
Marek Woś
Marek Woś
12:26 28 May 19
Bardzo fachowa pomoc i bardzo szybka analiza. Po otrzymaniu analizy na wszystkie moje pytania otrzymałem odpowiedź oraz dalszą pomoc w dyskusji z deweloperem na temat zmian w umowie. Większość moich obaw zniknęła a nawet udało mi się wynegocjować lepsze warunki. Sam czytałem umowę kilkukrotnie wraz z rodziną i ani razu nie wpadliśmy na to, że coś mogłoby być w pewnym stopniu dla mnie niekorzystne. Jednocześnie cieszę się, że przedstawiciel handlowy był skłonny ze mną dyskutować i nie odmawiał zmian w umowie.
Grzegorz Narożański
Grzegorz Narożański
09:05 27 May 19
Bardzo dobry i szybki kontakt, polecam. Uzyskalem fachowa weryfikacja umowy, dokladnie to o co mi chodzilo.
Wojciech Nagrodzki
Wojciech Nagrodzki
07:40 18 May 19
Jestem bardzo zadowolony z usług Pana Bartłomieja. Prostym i zrozumiałym językiem wyjaśnił mi ryzyka z zapisów umowy deweloperskiej. Cześć z tych zapisów udało się zmienić i zminimalizować ryzyko po mojej stronie. Było to warte wielokrotnie więcej niż opłata za usługę. Nie było też opłat za dodatkowe pytania które powstały w trakcie negocjacji z deweloperem. Rzadko spotyka się ludzi tak profesjonalnych. Polecam z całego serca.
likwidacja majątkowa
likwidacja majątkowa
12:30 30 Apr 19
Bardzo fachowa i uprzejma obsługa, pełna analiza dokumentacji, jasny i prosty przekaz informacji. Gorąco polecam!
Aleksandra Wąsiel
Aleksandra Wąsiel
18:29 22 Mar 19
Fajna opcja dla tych, którzy nie maja czasu na spotkania w kancelarii, dla tych którzy wolą na spokojnie sobie poczytać, dla tych którzy szukają szybkich rzetelnych odpowiedzi. Opinia napisana prostym zrozumiałym językiem, dobry kontakt w sprawie pytań do umowy. Polecam
Anna Łukasik
Anna Łukasik
11:24 14 Mar 19
Bardzo dobry kontakt z klientem, analiza przejrzysta i wykonana ekspresowo. Jestem bardzo zadowolona, dziękuję!
Tomasz Kubera
Tomasz Kubera
10:39 11 Mar 19
Serdecznie Polecam usług Pana Bartłomieja. Analizę umowy otrzymałem zgodnie z zadeklarowanym terminem. Pan Bartłomiej dostrzegł w umowie zagrożenia na które sam bym nie wpadł i zaproponował zapisy które będą lepiej chronić moje interesy.
Kamil Jamrozik
Kamil Jamrozik
17:17 17 Feb 19
Otrzymałem wyczerpującą i napisaną zrozumiałym językiem analizę umowy deweloperskiej. Rekomendacje Pana Bartłomieja okazały się trafione i umożliwiły skuteczne negocjacje z kancelarią oraz polepszenie treści umowy na naszą korzyść. Analiza wykonana została w trybie ekspresowym, a szczególnie ciekawa okazała się 10-stopniowa skala porównawcza z innymi umowami. Dało nam to też poczucie bezpieczeństwa podpisując jedną z ważniejszych umów naszego życia, dlatego serdecznie polecam taką usługę.
Ju B
Ju B
13:45 12 Feb 19
Bardzo szybko, fachowo i przejrzyście wykonana analiza umowy. Dzięki niej miałem możliwość wynegocjowania u dewelopera korzystniejszych zapisów w umowie, które wyeliminowały konkretne ryzyka. Miła komunikacja i profesjonalny wynik pracy. Jestem bardzo zadowolony i będę Pana dalej polecać.
Przemysław Łobodziński
Przemysław Łobodziński
18:21 02 Aug 18
Pan Bartłomiej rozjaśnił mi wszystkie niejasności w umowie deweloperskiej i zwrócił uwagę na zapisy o których w ogóle nie pomyślałem, że mogłyby być dla mnie niekorzystne. Polecam.
Marcin Miśków
Marcin Miśków
14:41 29 Jul 18
Bardzo sprawny kontakt, kilkakrotna pomoc telefoniczna celem wyjaśnienia wątpliwości, terminowość wykonania usługi, bardzo duża wiedza.
Michal Lipowski
Michal Lipowski
09:06 04 Jul 18
Polecam usługi Pana Bartłomieja, wszsytko dokładnie i na spokojnie wytłuamczył na spotkaniu, oraz doradzał także mailowo. Odpowiadał zawsze bardzo szybko i rzetelnie
Sławomir Kołodziej
Sławomir Kołodziej
19:21 04 Jun 18
Gorąco polecam! Dzięki fachowej i wnikliwej analizie oraz prostemu objaśnieniu elementów umowy udało nam się uniknąć wielu niekorzystnych wpisów w umowie oraz mieliśmy większą świadomość tego co podpisujemy.
Małgorzata Swat
Małgorzata Swat
18:22 09 May 18
Polecam usługi Pana dr Glinieckiego. Terminowo wykonał szczegółową analizę umowy deweloperskiej. Wskazał konkretne postanowienia, które są niebezpieczne lub niekorzystne. Wszystko opisane językiem zrozumiałym, jasne i czytelne. W analizie zawarte są również gotowe propozycje zmian niekorzystnych zapisów w umowie deweloperskiej oraz zalecenia dla nabywcy. Dodatkowo Pan dr Gliniecki chętnie i w krótkim czasie wyczerpująco odpowiedział na dodatkowe pytania, które pojawiły się po rozmowie z deweloperem.
Jacek Zbudniewek
Jacek Zbudniewek
13:14 29 Apr 18
Raport z analizy umowy deweloperskiej był nader rzeczowy i zawierał bardzo przystępny opis newralgicznych punktów z propozycjami zmian. Uzyskałem także bardzo szybko cenne wyjaśnienia i wskazówki w odpowiedzi na dodatkowe pytania przesłane mailowo. Polecam!
Maciej Józefczyk
Maciej Józefczyk
17:18 15 Mar 18
Polecam usługi Pana dr Glinieckiego. Terminowo wykonał szczegółową analizę umowy deweloperskiej. Rozwiał moje wątpliwości dotyczące niektórych zapisów. Wskazał pocencjalnie niebezpieczne punkty, czy też punkty niezgodne z prawem. Był pomocny w czasie negocjacji umowy (kontakt e-mail, czas odpowiedzi do 24h). Dał nam pewną dawkę spokoju, że podpisana umowa nie będzie umową nie chroniącą naszych praw. Szczerze polecam usługi Pana Bartłomieja wszystkim osobom nabywającym nieruchomości.
Radosław Polański
Radosław Polański
10:45 16 Aug 17
Pan Bartłomiej Gliniecki zwrócił moją uwagę na potencjalne ryzyko podpisania umowy deweloperskiej oraz zaproponował konkretne rozwiązanie. Terminowo dostarczył analizę i odpowiedział na wszystkie pytania. Jestem bardzo zadowolony i polecam usługi.
Karol Krzywdzinski
Karol Krzywdzinski
13:46 11 Aug 17
Polecam korzystanie z usług dr. Glinieckiego. Udzielona opinia była kompletna i udzielona na deklarowany wcześniej czas (5 dni). Pan Gliniecki nie poprzestał na wskazaniu obszarów do dopracowania z deweloperem, ale zasugerował rozwiązania i był do dyspozycji przez cały czas prowadzenia negocjacji, odpowiadając w krótkim czasie na zadawane pytania. Przekazywał linki do stron w których można było otrzymać dodatkowe informacje.
Kamila Gemel
Kamila Gemel
20:10 24 Jul 17
Serdecznie polecam usługi p. dr Bartłomieja Glinieckiego. Bardzo sprawny i bezproblemowy kontakt, jasna i przejrzysta analiza a także gotowość do odpowiedzi na wszelkie pytania :)
Dariusz Zielonka
Dariusz Zielonka
20:44 23 Jul 17
Z całego serca polecam p. Bartłomieja. Korzystałem z jego usług podczas analizy umowy deweloperskiej - dokonał sprawnej i szybkiej weryfikacji umowy, wypunktował aspekty które były dla mnie (kupującego) niekorzystne i aktywnie uczestniczył w procesie negocjacji z deweloperem. Dzięki pomocy pana Bartłomieja czułem się bezpiecznie podpisując ten ważny dokument.
Michał J. Wojtas
Michał J. Wojtas
12:05 11 Jul 17
Z usług Kancelarii dr Glinieckiego korzystam już po raz trzeci przy okazji inwestycji mieszkaniowej. Za każdym razem doceniam bardzo merytoryczne podejście do analizy umowy deweloperskiej oraz duże zaangażowanie p. Bartłomieja w proces negocjacji korzystnych dla nas zapisów umowy. Polecam współpracę każdemu, kto mając naprzeciwko doświadczonego dewelopera chciałby uzyskać pełen komfort z podpisywanymi dokumentami.
Zobacz wszystkie opinie

Kancelaria Prawna dr Bartłomiej Gliniecki

tel. 780 140 555       b.gliniecki@umowadeweloperska.pl

ul. 3 Maja 73, 81-850 Sopot (spotkanie po wcześniejszym uzgodnieniu)

NIP: 586-209-87-32              numer rachunku: 57 1090 1102 0000 0001 0574 6828   (Santander Bank Polska S.A.)