ikona kontaktu

Ustawa deweloperska.

Ustawa deweloperska - czym jest?

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, czyli tzw. ustawa deweloperska, reguluje stosunki między nabywcą nieruchomości a deweloperem. Celem wprowadzanie jej w życie była chęć zapewnienia większej niż dotychczas ochrony nabywcom nieruchomości od dewelopera, czyli kupującymi. To właśnie oni są słabszą stroną transakcji i zanim ustawa deweloperska weszła w życie, wielu z nich się o tym dotkliwie przekonało.

Aby zobrazować, jak sytuację na rynku nieruchomości pierwotnych zmieniła ustawa deweloperska, wystarczy wspomnieć, że przed rokiem 2012 środki wpłacane przez nabywców nie były chronione przed skutkami niewypłacalności dewelopera. W efekcie upadłość dewelopera powodowała, że nabywcy nie mieli prawa własności do mieszkania lub domu, za który zapłacili, i dodatkowo często musieli spłacać zaciągnięty kredyt hipoteczny.

Ustawa deweloperska wprowadziła szereg zmian, przede wszystkim w zakresie zabezpieczenia środków należących do klientów. Ich wpłaty obligatoryjnie trafiają na mieszkaniowy rachunek powierniczy, skąd deweloper otrzymuje je dopiero po sprawdzeniu zaawansowania budowy przez bank. W treści umowy deweloperskiej, która musi zostać zawarta przed notariuszem, znaleźć się musi wiele elementów dokładnie określających co, jak i kiedy wybuduje deweloper. Dzięki nałożeniu na dewelopera obowiązku sporządzania prospektu informacyjnego, nabywcy otrzymali dostęp do kompleksowej informacji o inwestycji, a oparciu o którą mogą podjąć decyzję co do zawarcia umowy. Efektem wejścia w życie przepisów ustawy deweloperskiej było znaczne zmniejszenie ryzyka wiążącego się z zakupem nieruchomości od dewelopera, zwanej często „dziurą w ziemi”.

Ustawa deweloperska – co zmieniło jej wejście w życie?

Ustawa deweloperska oznacza szereg korzyści dla osób kupujących mieszkanie lub dom. Dzięki prawnemu uregulowaniu relacji między deweloperem a nabywcami, ci drudzy mogą zapoznać się z ujednoliconym prospektem informacyjnym, którego treść ułatwia podjęcie decyzji o zakupie nieruchomości. Ustawa deweloperska daje też duże poczucie bezpieczeństwa każdej ze stron transakcji, a szczególnie nabywcom – mogą oni liczyć, że ich środki finansowe powierzone deweloperowi zostaną odpowiednio zabezpieczone poprzez wpłaty dokonywane na mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Funkcjonowanie ustawy deweloperskiej pozwala klientom świadomie inwestować w wybrane nieruchomości. Konieczność udzielenia inwestorom pełnej palety informacji o przedsięwzięciu oznacza, że transakcja będzie transparentna.

(Ustawa deweloperska) Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377)

Potoczna nazwa (nieoficjalna): ustawa deweloperska

tekst jednolity z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1468)

Tekst jednolity z Dziennika Ustaw (oficjalny tekst w formacie PDF)

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Art. 1 [Zakres przedmiotowy]

Ustawa reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość.

 

Art. 2 [Zakres przedmiotowy]

 

 1. Ustawa określa:

1)  środki ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę;

2)  zasady i tryb zawierania umów deweloperskich;

3)  obowiązki przedkontraktowe dewelopera;

4)  treść umowy deweloperskiej;

5)  prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej;

6)  zasady postępowania ze środkami nabywcy w przypadku upadłości dewelopera.

 1. Przepisy niniejszej ustawy stosuje się również do umowy, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do zawarcia umowy deweloperskiej (umowa przedwstępna).

 

Art. 3 [Definicje pojęć]

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)  deweloper - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132), który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy deweloperskiej zobowiązuje się do ustanowienia prawa, o którym mowa w art. 1, i przeniesienia tego prawa na nabywcę;

2)  lokal mieszkalny - samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r. poz. 1892), z wyłączeniem lokali o innym przeznaczeniu;

3)  dom jednorodzinny - dom mieszkalny, jak również samodzielna część domu bliźniaczego lub szeregowego przeznaczona przede wszystkim do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych;

4)  nabywca - osobę fizyczną, która na podstawie umowy deweloperskiej uprawniona jest do przeniesienia na nią prawa, o którym mowa w art. 1, oraz zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa;

5)  umowa deweloperska - umowę, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego prawa, o którym mowa w art. 1, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa;

6)  przedsięwzięcie deweloperskie - proces, w wyniku realizacji którego na rzecz nabywcy ustanowione lub przeniesione zostaje prawo, o którym mowa w art. 1, obejmujący budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 i 2255) oraz czynności faktyczne i prawne niezbędne do rozpoczęcia budowy oraz oddania obiektu budowlanego do użytkowania, a w szczególności nabycie praw do nieruchomości, na której realizowana ma być budowa, przygotowanie projektu budowlanego lub nabycie praw do projektu budowlanego, nabycie materiałów budowlanych i uzyskanie wymaganych zezwoleń administracyjnych określonych odrębnymi przepisami; częścią przedsięwzięcia deweloperskiego może być zadanie inwestycyjne dotyczące jednego lub większej liczby budynków, jeżeli budynki te, zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego, mają zostać oddane do użytku w tym samym czasie i tworzą całość architektoniczno-budowlaną;

7)  otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy - należący do dewelopera rachunek powierniczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1988, z późn. zm.) służący gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę, na cele określone w umowie deweloperskiej, z którego wypłata zdeponowanych środków następuje zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w tej umowie;

8)  zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy - należący do dewelopera rachunek powierniczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe służący gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę na cele określone w umowie deweloperskiej, z którego wypłata zdeponowanych środków następuje jednorazowo, po przeniesieniu na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1;

9)  trwały nośnik informacji - materiał lub urządzenie umożliwiające przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane;

10)  rozpoczęcie sprzedaży - podanie do publicznej wiadomości informacji na temat rozpoczęcia procesu oferowania lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych w ramach określonego przedsięwzięcia deweloperskiego.

 

Art. 4 [Środki ochrony wpłat nabywców]

Deweloper zapewnia nabywcom co najmniej jeden z następujących środków ochrony:

1)  zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy;

2)  otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję ubezpieczeniową;

3)  otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję bankową;

4)  otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

 

Rozdział 2. Mieszkaniowy rachunek powierniczy.

 

Art. 5 [Mieszkaniowy rachunek powierniczy]

 

 1. Dla przedsięwzięcia deweloperskiego deweloper zawiera umowę o prowadzenie otwartego albo zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego, zwanego dalej „mieszkaniowym rachunkiem powierniczym”.
 2. Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy ewidencjonuje wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego nabywcy.
 3. Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy na żądanie nabywcy informuje nabywcę o dokonanych wpłatach i wypłatach.
 4. Prawo wypowiedzenia umowy, o której mowa w ust. 1, przysługuje wyłącznie bankowi i tylko z ważnych powodów.

 

Art. 6 [Wypowiedzenie umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego]

 

 1. W przypadku wypowiedzenia umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego deweloper niezwłocznie zakłada nowy rachunek powierniczy w innym banku, nie później niż w ciągu 60 dni od dnia wypowiedzenia tej umowy.
 2. Środki zgromadzone na likwidowanym mieszkaniowym rachunku powierniczym są przekazywane przez bank, w którym dotychczas prowadzono taki rachunek, na rachunek powierniczy otwarty przez dewelopera w innym banku.
 3. W przypadku niezłożenia przez dewelopera dyspozycji przelewu środków, o których mowa w ust. 2, na mieszkaniowy rachunek powierniczy w innym banku, w terminie 60 dni od dnia wypowiedzenia tej umowy, bank zwraca środki znajdujące się na rachunku nabywcom.
 4. W czasie obowiązywania umowy, o której mowa w art. 5 ust. 1, oraz w okresie, o którym mowa w ust. 3, umowa o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego nie może ulec zmianie bez zgody nabywcy, z wyjątkiem oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunku, z tym że sposób ustalania wysokości oprocentowania określony jest w tej umowie.

Art. 7 (uchylony)

Art. 8 [Prawo dysponowania środkami]

Deweloper ma prawo dysponować środkami wypłacanymi z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, dla którego prowadzony jest ten rachunek. Do kontroli wykonania obowiązków przepis art. 12 stosuje się odpowiednio.

 

Art. 9 [Prowizje i opłaty za prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego]

>Koszty, opłaty i prowizje za prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego obciążają dewelopera.

 

Rozdział 3. Wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego.

 

Art. 10 [Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy]

Bank wypłaca deweloperowi środki pieniężne wpłacone przez nabywcę na zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego umowy przenoszącej na nabywcę prawo, o którym mowa w art. 1, w stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, z wyjątkiem obciążeń na które wyraził zgodę nabywca.

 

Art. 11 [Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy]

Bank wypłaca deweloperowi środki zgromadzone na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym po stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego.

 

Art. 12 [Kontrola przedsięwzięcia deweloperskiego]

 

 1. Bank dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w harmonogramie przedsięwzięcia deweloperskiego, przed dokonaniem wypłaty z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego na rzecz dewelopera, na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczoną przez bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.
 2. W zakresie kontroli, o której mowa w ust. 1, bank uzyskuje prawo wglądu do rachunków bankowych dewelopera oraz kontroli dokumentacji.
 3. Koszty kontroli, o której mowa w ust. 1, ponosi deweloper.

 

Art. 13 [Odstąpienie od umowy deweloperskiej]

W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej zgodnie z art. 29 przez jedną ze stron, bank wypłaca nabywcy przypadające mu środki pozostałe na mieszkaniowym rachunku powierniczym niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy deweloperskiej.

 

Art. 14 [Inne przypadki rozwiązania umowy deweloperskiej]

 

 1. W przypadku rozwiązania umowy deweloperskiej, innego niż na podstawie art. 29, strony przedstawią zgodne oświadczenia woli o sposobie podziału środków pieniężnych zgromadzonych przez nabywcę na mieszkaniowym rachunku powierniczym.
 2. Bank wypłaca środki zgromadzone na mieszkaniowym rachunku powierniczym w nominalnej wysokości niezwłocznie po otrzymaniu oświadczeń, o których mowa w ust. 1.

 

Rozdział 4. Gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa.

 

Art. 15 [Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa]

1. Deweloper zapewni nabywcy gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową, na mocy której bank lub zakład ubezpieczeń wypłaci nabywcy - na jego żądanie - środki w wysokości wpłaconych na rzecz dewelopera kwot w przypadku:

1)  ogłoszenia upadłości dewelopera, albo

2)  odstąpienia przez nabywcę od umowy deweloperskiej na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 6.

2. W przypadku odstąpienia przez nabywcę od umowy deweloperskiej na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 6 wysokość wypłaty, o której mowa w ust. 1, pomniejsza się o kwotę środków wypłaconych nabywcy z mieszkaniowego rachunku powierniczego.

2a. W przypadku, o którym mowa w art. 425m ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791), wysokość wypłaty, o której mowa w ust. 1, pomniejsza się o kwotę środków w części dotyczącej nabywcy przekazanych na mieszkaniowy rachunek powierniczy przedsiębiorcy nabywającego nieruchomość na podstawie art. 425l ust. 1 tej ustawy.

3. Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa wygasa w dniu podpisania aktu notarialnego umowy przenoszącej na nabywcę prawo, o którym mowa w art. 1, w stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, z wyjątkiem obciążeń na które wyraził zgodę nabywca.

 

Art. 16 [Zabezpieczenie roszczeń]

 

 1. W przypadku stosowania zabezpieczenia roszczeń nabywcy, o których mowa w art. 15, z chwilą wypłaty środków z tytułu udzielonej gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, roszczenia przysługujące nabywcy przeciwko bankowi prowadzącemu rachunek powierniczy przechodzą na gwaranta.
 2. Gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa nie obejmują odsetek od wpłaconych środków oraz utraconych korzyści.

 

Rozdział 5. Obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej.

 

Art. 17 [Prospekt informacyjny]

 

 1. Deweloper, który rozpoczyna sprzedaż obowiązany jest sporządzić prospekt informacyjny dotyczący danego przedsięwzięcia deweloperskiego.
 2. W przypadku wyodrębnienia z przedsięwzięcia deweloperskiego zadania inwestycyjnego prospekt informacyjny sporządza się dla zadania inwestycyjnego.

 

Art. 18 [Doręczenie prospektu nabywcy]

 

 1. Deweloper jest obowiązany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej doręczyć jej prospekt informacyjny wraz z załącznikami.
 2. Prospekt informacyjny wraz z załącznikami deweloper doręcza nieodpłatnie na trwałym nośniku informacji.
 3. W przypadku doręczenia prospektu informacyjnego wraz z załącznikami wyłącznie na trwałym nośniku informacji innym niż papier, deweloper przekazujący prospekt informacyjny wraz z załącznikami jest obowiązany, na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej, do udostępnienia prospektu informacyjnego wraz z załącznikami w postaci papierowej w lokalu przedsiębiorstwa.

 

Art. 19 [Informacja o zmianie prospektu]

 

 1. W przypadku zmiany informacji zawartych w prospekcie informacyjnym lub w załączniku informację o zmianie doręcza się w formie, w jakiej został doręczony prospekt informacyjny wraz z załącznikami, w postaci:

1)  aneksu do prospektu informacyjnego lub zmiany załącznika, w którym określone są aktualne informacje, albo

2)  nowego prospektu informacyjnego lub nowego załącznika, w którym zmiana wskazana jest w sposób umożliwiający jej zidentyfikowanie, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownych przypisów.

 1. Za wyraźną uprzednią zgodą osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej informacja o zmianie prospektu informacyjnego lub załącznika może zostać doręczona w formie innej niż ta, o której mowa w ust. 1.
 2. Deweloper jest obowiązany doręczyć informacje, o których mowa w ust. 1, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z ich treścią przed zawarciem umowy deweloperskiej.

 

Art. 20 [Informacje o sytuacji prawno-finansowej dewelopera]

 

 1. Deweloper jest obowiązany przekazać nabywcy szczegółowe informacje dotyczące swojej sytuacji prawno-finansowej oraz przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym konkretnego, oferowanego do sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w zakresie określonym w prospekcie informacyjnym, którego wzór określa załącznik do ustawy.
 2. Prospekt informacyjny wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy deweloperskiej.

 

Art. 21 [Udostępnienie nabywcy dodatkowych dokumentów]

Na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej, deweloper zapewnia możliwość zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z:

1)  aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;

2)  kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

3)  kopią pozwolenia na budowę;

4)  sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową - sprawozdaniem spółki dominującej;

5)  projektem budowlanym.

 

Rozdział 6. Umowa deweloperska.

 

Art. 22 [Ustawowe elementy treści umowy deweloperskiej]

 

 1. Umowa deweloperska zawiera w szczególności:

1)  określenie stron, miejsca i daty podpisania umowy deweloperskiej;

2)  cenę nabycia prawa, o którym mowa w art. 1;

3)  informację o nieruchomości, na której przeprowadzone ma być przedsięwzięcie deweloperskie obejmującą informację o powierzchni działki, stanie prawnym nieruchomości, w szczególności oznaczenie właściciela lub użytkownika wieczystego, istniejących na niej obciążeniach hipotecznych i służebnościach;

4)  określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego, będącego przedmiotem umowy deweloperskiej, lub budynku, w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem tej umowy;

5)  określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku;

6)  określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper;

7)  termin przeniesienia na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1;

8)  wysokość i terminy lub warunki spełniania świadczeń pieniężnych przez nabywcę na rzecz dewelopera;

9)  informacje dotyczące:

a) mieszkaniowego rachunku powierniczego, a w szczególności numer rachunku, zasady dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku oraz informację o kosztach prowadzenia rachunku,

b) gwarancji bankowej, a w szczególności nazwę banku, gwarantowaną kwotę oraz termin obowiązywania gwarancji albo

c) gwarancji ubezpieczeniowej, a w szczególności nazwę ubezpieczyciela, gwarantowaną kwotę oraz termin obowiązywania gwarancji;

10)  numer pozwolenia na budowę oraz oznaczenie organu, który je wydał oraz informację czy jest ostateczne lub czy jest zaskarżone;

11)  termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych danego przedsięwzięcia deweloperskiego;

12)  określenie warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej, o których mowa w art. 29, a także warunków zwrotu środków pieniężnych wpłaconych przez nabywcę w razie skorzystania z tego prawa;

13)  określenie wysokości odsetek i kar umownych dla stron umowy deweloperskiej;

14)  wskazanie sposobu pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

15)  oświadczenie nabywcy o odbiorze prospektu informacyjnego wraz z załącznikami i zapoznaniu się przez nabywcę z ich treścią, w tym poinformowaniu nabywcy przez dewelopera o możliwości zapoznania się z dokumentami, o których mowa w art. 21;

16)  termin i sposób zawiadomienia nabywcy o odbiorze lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

17)  informację o zgodzie banku lub innego wierzyciela zabezpieczonego hipoteką na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę, jeżeli takie obciążenie istnieje, albo informację o braku takiej zgody albo informację o zgodzie banku lub innego wierzyciela zabezpieczonego hipoteką na bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę, jeżeli takie obciążenie istnieje, albo informację o braku takiej zgody;

18)  zobowiązanie dewelopera do wybudowania budynku, wyodrębnienia lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę, albo przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

 1. W przypadku zmian, które nastąpiły w treści prospektu informacyjnego lub załączniku w czasie pomiędzy doręczeniem prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, a podpisaniem umowy deweloperskiej, w treści umowy deweloperskiej postanowienia wynikające z tych zmian podkreśla się wyraźnie w sposób jednoznaczny i widoczny.
 2. Zmiany w treści umowy deweloperskiej, o których mowa w ust. 2, wiążą nabywcę tylko wtedy, gdy wyraził zgodę na włączenie ich do treści umowy.

 

Art. 23 [Wpis roszczeń nabywcy do księgi wieczystej]

 

 1. Umowa deweloperska stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej roszczeń, o których mowa w ust. 2.
 2. W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której ma zostać przeprowadzone lub jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie, ujawnia się roszczenie nabywcy o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę, albo przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności nieruchomości, wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.
 3. Do wpisu roszczenia, o którym mowa w ust. 2, przepisu art. 19 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2017 r. poz. 1007) nie stosuje się.

 

Art. 24 [Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego]

 

 1. Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego określa co najmniej:

1)  etapy realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego;

2)  procentowy, szacunkowy podział kosztów poszczególnych etapów w całkowitych kosztach przedsięwzięcia deweloperskiego.

 1. Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego zawiera co najmniej cztery etapy realizacji. Koszt każdego z etapów nie może być wyższy niż 25% i niższy niż 10% ogólnej kwoty kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego, wynikającej z harmonogramu.

 

Art. 25 [Wysokość kar umownych i odsetek]

Wysokość odsetek zastrzeżonych na rzecz dewelopera, nie może przewyższać kar umownych zastrzeżonych na rzecz nabywcy.

 

Art. 26 [Forma umowy deweloperskiej; koszty zawarcia umowy deweloperskiej]

 

  1. Umowę deweloperską zawiera się w formie aktu notarialnego.
 1. Wynagrodzenie notariusza za wszystkie czynności wykonywane w związku z zawieraniem umowy deweloperskiej, w tym także za sporządzenie wypisów aktu notarialnego wydawanych przy zawarciu umowy deweloperskiej, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają w równych częściach dewelopera i nabywcę.

 

Art. 27 [Odbiór przedmiotu umowy i zasady odpowiedzialności dewelopera za wady]

 

 1. Przeniesienie na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1, poprzedzone jest odbiorem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez nabywcę, który następuje po zawiadomieniu o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego, przy jednoczesnym braku sprzeciwu ze strony właściwego organu, albo na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 2. Odbiór, o którym mowa w ust. 1, dokonywany jest w obecności nabywcy.
 3. Z odbioru, o którym mowa w ust. 1, sporządza się protokół, do którego nabywca może zgłosić wady lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
 4. Deweloper jest zobowiązany, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, doręczyć nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o jej przyczynach.
 5. Deweloper jest zobowiązany, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, usunąć uznane wady lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Jeżeli deweloper, mimo zachowania należytej staranności nie usunie wady w powyższym terminie, może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia.
 6. W zakresie nieuregulowanym w przepisach ust. 1-5 do odpowiedzialności dewelopera za wady fizyczne i prawne lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny o rękojmi.

 

Art. 28 [Nieważność postanowień umowy mniej korzystnych da nabywcy]

Postanowienia umowy deweloperskiej mniej korzystne dla nabywców aniżeli przepisy ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się odpowiednie przepisy ustawy.

 

Rozdział 7. Odstąpienie od umowy deweloperskiej.

 

Art. 29 [Odstąpienie od umowy deweloperskiej]

 

 1. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej:

1)  jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22;

2)  jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2;

3)  jeżeli deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 prospektu informacyjnego wraz z załącznikami;

4)  jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej;

5)  jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy;

6)  w przypadku nieprzeniesienia na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1, w terminie określonym w umowie deweloperskiej.

 1. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, nabywca ma prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej nabywca wyznacza deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie prawa, o którym mowa w art. 1, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy. Nabywca zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia.
 3. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niespełnienia przez nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w umowie deweloperskiej, mimo wezwania nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej.
 4. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niestawienia się nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego lub podpisania aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę prawo, o którym mowa w art. 1, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej.

 

Art. 30 [Skorzystanie z prawa odstąpienia przez nabywcę]

 

 1. W przypadku skorzystania przez nabywcę z prawa odstąpienia, o którym mowa w art. 29, nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że nabywcy wolno odstąpić od umowy deweloperskiej za zapłatą oznaczonej sumy.
 2. W przypadku skorzystania przez nabywcę z prawa odstąpienia, o którym mowa w art. 29, umowa uważana jest za niezawartą, a nabywca nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy.

 

Art. 31 [Obowiązki nabywcy w przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej]

 

 1. Oświadczenie woli nabywcy o odstąpieniu od umowy deweloperskiej jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, w przypadku gdy został złożony wniosek o wpis takiego roszczenia do księgi wieczystej.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej przez dewelopera na podstawie art. 29 ust. 4 i 5, nabywca zobowiązany jest wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości.

 

Rozdział 8. Przepisy karne.

 

Art. 32 [Prospekt informacyjny]

 

 1. Kto, będąc deweloperem, pracownikiem dewelopera lub inną osobą obowiązaną w ramach umowy z deweloperem do sporządzenia prospektu informacyjnego, wbrew postanowieniom art. 17 ust. 1, nie sporządza tego prospektu,

podlega karze grzywny.

 1. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1713 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 708, 962 i 966).

 

Art. 33 [Zatajenie informacji]

Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie informacyjnym podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe informacje,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Art. 34 [Wypłacenie środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego]

Kto, wbrew przepisom ustawy wypłaca deweloperowi środki zgromadzone na zamkniętym mieszkaniowym rachunku powierniczym lub otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepis końcowy.

 

Art. 35 (pominięty)

Art. 36 (pominięty)

Art. 37 [Zwolnienie ze stosowanie mieszkaniowego rachunku powierniczego]

Przepis art. 4 ustawy stosuje się do przedsięwzięć deweloperskich, w odniesieniu do których rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło po dniu wejścia w życie ustawy.

 

Art. 38 [Informacja o braku mieszkaniowego rachunku powierniczego]

W przypadku przedsięwzięć deweloperskich, w odniesieniu do których rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy, deweloper w prospekcie informacyjnym zamieszcza w sposób widoczny dla nabywcy informację o braku stosowania środków ochrony, o których mowa w art. 4.

 

Art. 39 [Wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę]

Jeżeli wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę został złożony przed dniem wejścia w życie ustawy, pomiaru powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wielorodzinnego dokonuje się na zasadach dotychczasowych.

 

Art. 40 [Przegląd funkcjonowania przepisów]

Rada Ministrów dokona przeglądu funkcjonowania przepisów ustawy i przedłoży Sejmowi informację o skutkach jej obowiązywania wraz z propozycjami zmian, w terminie 2 lat od dnia jej wejścia w życie.

 

Art. 41 [Wejście w życie ustawy]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia2) .

Załącznik Prospekt informacyjny (wzór)

Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy komentarz na rynku. Wszechstronność rozważań doktrynalnych połączona z ich praktycznym zastosowaniem - analiza problemów powstających przy interpretacji i stosowaniu przepisów na podstawie bogato wykorzystywanego orzecznictwa sądowego. 

Precyzyjna nawigacja wewnętrzna

 • wyjaśnienie i pogrubienie najważniejszych pojęć,
 • szczegółowy podział wewnętrzny komentarza do danego artykułu,
 • numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań,
 • szczegółowy indeks rzeczowy z odesłaniami do numerów tez w poszczególnych artykułach

 

Praktyczne ujęcie opracowywanych zagadnień - argumenty do obrony własnych racji

 • najnowsze orzecznictwo, z krytyczną oceną: najnowsza linia orzecznicza, a także rozbieżności w orzecznictwie,
 • gruntowne omówienie poglądów i stanowisk prezentowanych w doktrynie w odniesieniu do komentowanych zagadnień, konsekwencje oraz rozbieżności.

 

Tom VI B zawiera komentarz do następujących aktów prawnych:

 • dr M. Berek, dr J. Biernat, dr B. Jelonek-Jarco, dr M. Kućka, dr J. Zawadzka, J. Zębala: ustawa o własności lokali (art. 1–41 WłLokU): ustanowienie odrębnej własności lokalu, prawa i obowiązki właścicieli lokali, zarząd nieruchomością wspólną;
 • dr K. Pałka, dr J. Zawadzka: ustawa o ochronie praw lokatorów (art. 1–40 OchrLokU): prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów względem siebie, najem okazjonalny lokalu, mieszkaniowy zasób gminy, lokale socjalne, tymczasowe pomieszczenia;
 • dr Bartłomiej Gliniecki: ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (art. 1–41 OchrNabU): realizacja inwestycji budowlanej przez dewelopera, mieszkaniowy rachunek powierniczy, obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej, umowa deweloperska, odstąpienie od umowy deweloperskiej.

Komentarz jest dziełem kilkunastu Autorów, którzy łączą pracę naukową z praktyką. Autorzy są adwokatami, radcami prawnymi, specjalistami w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym, Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Biurze Analiz Sejmowych. Unikalne połączenie wiedzy teoretycznej z dostrzeganiem potrzeb praktyki i praktycznych aspektów stosowania prawa wpłynęło korzystnie na jakość przygotowanych przez nich komentarzy.

     

Kancelaria Prawna dr Bartłomiej Gliniecki

ul. 3 Maja 73, 81-850 Sopot
(spotkanie po wcześniejszym uzgodnieniu)

NIP: 586-209-87-32
numer rachunku: 57 1090 1102 0000 0001 0574 6828
(Santander Bank Polska S.A.)

Sprawdź opinie Klientów na Google

  Wyślij maila na adres b.gliniecki@umowadeweloperska.pl albo
  zostaw tutaj wiadomość. Odpowiem w ciągu kilku godzin

  *Pola obowiązkowe

  Agencja Digital Marketing EACTIVE