Co to jest prospekt informacyjny?

Mężczyzna podpisujący papiery

Prospekt informacyjny jest instrumentem ochrony praw konsumentów (nabywców). Obowiązek jego przygotowywania przez deweloperów wynika z przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. (tzw. ustawa deweloperska), która obowiązuje od 29 kwietnia 2012 r. Deweloper, który chce zawierać umowy z nabywcami przed wybudowaniem inwestycji, musi przedstawić im podstawowe informacje o sobie, inwestycji oraz lokalu albo domu będącym przedmiotem oferty właśnie w postaci prospektu informacyjnego.

Zgodnie art. 17 ustawy deweloperskiej prospekt informacyjny (inwestycyjny) deweloper ma obowiązek sporządzić jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży nieruchomości oferowanych w ramach realizowanego przedsięwzięcia deweloperskiego. Przez moment rozpoczęcia sprzedaży należy rozumieć podanie do publicznej wiadomości (czyli np. opublikowanie ogłoszeń w prasie i na stronach internetowych) informacji o rozpoczęciu oferowania lokali mieszkalnych czy domów jednorodzinnych (art. 3 pkt 10 ustawy deweloperskiej).

Wydaje Ci się, że prospekty informacyjne są mało istotne i skoncentrować należy się na treściach umów sprzedaży? Nic bardziej mylnego! Prospekt informacyjny odgrywa istotną rolę w transakcji sprzedaży nieruchomości – to kompendium wiedzy o realizowanym przez dewelopera przedsięwzięciu budowlanym. Można powiedzieć, że prospekt informacyjny jest tak istotny dla kupującego, jak prospekt emisyjny dla inwestora, który zamierza zakupić papiery wartościowe. W każdym przypadku to właśnie prospekt informacyjny ułatwia podjęcie ostatecznej decyzji.

Zasady dotyczące tworzenia prospektu informacyjnego dewelopera

Deweloperzy sporządzają prospekty informacyjne w oparciu o wzór stanowiący załącznik do ustawy deweloperskiej. W efekcie każdy dokument zawiera ustawowo określone informacje, które są zaprezentowane w ustalonej kolejności. W ten sposób deweloperzy nie mogą pominąć pewnych, być może niewygodnych dla nich kwestii, ani nadmiernie podkreślać innych. Dla wygody odbiorców, czyli klientów zainteresowanych mieszkaniami i domami jednorodzinnymi, ustawodawca wymaga od deweloperów także przejrzystej formy. Każdy prospekt deweloperski to tabela z rubrykami, które zawierają informacje mające pomóc potencjalnemu klientowi w zadecydowaniu czy zawrzeć umowę z deweloperem.

Przejrzysta forma oraz transparentność informacji to spore ułatwienie dla klienta – może on szybko zestawić treść prospektów informacyjnych dotyczących inwestycji realizowanych przez różnych deweloperów. Wprowadzone rozwiązanie jest podyktowane ułatwieniem kupującym porównania różnych inwestycji. O trafną decyzję tym trudniej, że mieszkanie czy dom jeszcze przecież nie istnieje.

Prospekt informacyjny jest doręczany potencjalnemu nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nieodpłatnie w formie np. papierowej. Dowiedz się, jaka jeszcze może być forma prospektu informacyjnego.

Prospekt informacyjny dewelopera a umowa deweloperska

Prospekt informacyjny jest integralną częścią umowy deweloperskiej. Informacje zawarte w tych dokumentach nie mogą się wzajemnie wykluczać. Deweloper ma obowiązek wręczyć klientowi prospekt informacyjny jeszcze przed podpisaniem umowy deweloperskiej. Udostępnienie prospektu zawsze jest bezpłatne.

Prospekt informacyjny pomaga potencjalnemu klientowi zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi dewelopera i jego oferty. Później te informacje zostają powtórzone w treści umowy deweloperskiej – o ile dojdzie do jej zawarcia.

Prospekt informacyjny dewelopera – zweryfikuj kondycję dewelopera

Przed podpisaniem umowy deweloperskiej należy sprawdzić dewelopera. W tym również pomocny jest prospekt informacyjny. Deweloper ma obowiązek zamieścić w prospekcie informacje o sobie (dane kontaktowe, numer KRS), w tym o swoim doświadczeniu (poprzez wskazanie dotychczasowych realizacji) oraz o swojej kondycji finansowej. Zapoznanie się z tymi danymi chroni konsumenta przed podpisaniem umowy z zadłużonym deweloperem, który nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań.

Warto również sprawdzić, czy deweloper należy do Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jeżeli tak, przedstawiciele Związku pomogą w przypadku sporu z deweloperem.

Na co zwrócić uwagę przy czytaniu prospektu informacyjnego?

Analizując treść prospektu informacyjnego, uwagę warto zwrócić na sposób zagospodarowania terenu wokół inwestycji – może się zdarzyć, że gmina ma w planach budowę np. drogi szybkiego ruchu czy składowiska odpadów. Równie istotny jest sposób finansowania inwestycji oraz to, czy deweloper otrzymał już pozwolenie na budowę.

Prospekt informacyjny powinien zawierać wszystkie wymagane przepisami informacje. Zweryfikowanie, czy deweloper rzetelnie przygotował prospekt informacyjny, jest o tyle proste, że dokument ten jest przygotowywany na podstawie wzoru określonego w ustawie deweloperskiej.

Kupujesz mieszkanie? Sprawdzimy Twoją umowę

Forma prospektu informacyjnego

Sporządzenie prospektu informacyjnego stanowi najważniejszy obowiązek dewelopera związany z oferowaniem zawarcia umów dotyczących lokali albo domów w budowie. Rolą prospektu informacyjnego jest dostarczenie nabywcy przed zawarciem umowy ustawowo określonego, zobiektywizowanego i neutralnego, bo nieskoncentrowanego wyłącznie na przedstawieniu zalet oferty, zasobu informacji dotyczących nieruchomości oraz treści umowy deweloperskiej. Na żądanie potencjalnego nabywcy deweloper ma obowiązek doręczyć jej prospekt informacyjny wraz z załącznikami przed zawarciem umowy deweloperskiej. Jak prospekt  informacyjny powinien wyglądać i w jakiej formie może zostać udostępniony nabywcy?

Informacje zawarte w prospekcie informacyjnym podawane są zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku do tzw. ustawy deweloperskiej (u.o.p.n.). Chociaż załącznik prezentuje informacje w ujęciu tabelarycznym, przepisy u.o.p.n. wcale nie narzucają, aby prospekt informacyjny przyjmował taką postać. Deweloper może przedstawić informacje również w innym układzie edytorskim, o ile będą one przejrzyście i zrozumiale zaprezentowane dla przeciętnego odbiorcy.

Na żądanie zainteresowanej osoby deweloper powinien dostarczyć jej prospekt informacyjny nieodpłatnie na tzw. trwałym nośniku informacji (art. 18 ust. 2 u.o.p.n.Tekst ustawy deweloperskiej). Jest to dość pojemne pojęcie i daje możliwość – najpełniej rozwiniętą w przyszłości – prezentowania potencjalnemu nabywcy prospektu informacyjnego na nośniku innym niż papier. Przepisy tzw. ustawy deweloperskiej w art. 3 pkt 9 określają co należy rozumieć pod pojęciem trwałego nośnika informacji.

W świetle tej definicji prospekt informacyjny bezsprzecznie może zostać sporządzony i doręczony potencjalnemu nabywcy na papierze. Jakie jednak inne opcje ma tutaj deweloper? Definicja trwałego nośnika informacji stwarza bardzo szerokie możliwości – dla przykładu wskażę tutaj kilka najpopularniejszych, aczkolwiek nie są to jedyne warianty. Być może za kilka lat staną się popularne urządzenia, o których dzisiaj mało kto słyszał. Również i one najprawdopodobniej będą mogły być nośnikami prospektu informacyjnego dzięki dość elastycznym pod tym względem przepisom u.o.p.n. W zasadzie stawiają one jedynie dwa wymogi przed trwałym nośnikiem informacji: względną trwałość, czyli możliwość utrzymania wprowadzonych informacji przez czas odpowiedni dla realizacji umowy deweloperskiej (w większości sytuacji będzie to okres 20-30 miesięcy), oraz łatwość odczytania zapisanych informacji przez przeciętnego odbiorcę. Oczywiście papier spełnia oba te wymogi. Oprócz papieru jako nośnika prospektu informacyjnego zastosowanie znajdą urządzenia elektroniczne: płyty optyczne (CD/DVD), pendrive, karty pamięci oraz urządzenia je zawierające (np. tablety). Trwałym nośnikiem informacji może być również wysłany do potencjalnego nabywcy e-mail albo inna wiadomość zawierająca prospekt informacyjny. Nie spełnia tego wymogu jedynie link (adres, łącze) do prospektu informacyjnego umieszczonego w Internecie. Trwały nośnik informacji nie może pozwolić na modyfikację danych przez dewelopera po przesłaniu prospektu potencjalnemu nabywcy. Link (adres, łącze) zawiera tylko odnośnik do strony w Internecie, która może w każdej chwili zostać zmieniona.

Oprócz mniej lub bardziej nowoczesnych form przekazu, w ramach których deweloper może prezentować klientom prospekt informacyjny, forma papierowa traktowana jest nadal jako podstawowa w sytuacji, gdy potencjalny nabywca nie jest w stanie odczytać informacji zawartych na innym nośniku informacji. Na jego życzenie deweloper musi udostępnić prospekt na papierze (art. 18 ust. 3 u.o.p.n. Tekst ustawy deweloperskiej).

Prospekt informacyjny – najważniejsze elementy

Ustawa deweloperska wymaga, aby deweloper przekazał kupującemu szczegółowe informacje o swojej sytuacji prawno-finansowej oraz o realizowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym. W efekcie prospekty informacyjne przygotowywane przez deweloperów składają się z dwóch części: ogólnej i indywidualnej.

Ogólna część prospektu informacyjnego

Powinna być taka sama dla całego przedsięwzięcia, gdyż zamieszcza się w niej:

  • dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera,

  • informacje o doświadczeniu dewelopera – deweloper wskazuje na przykład ukończone przedsięwzięcia deweloperskie,

  • informacje o tym, czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej 100 000 zł,

  •  informacje dotyczące nieruchomości i przedsięwzięcia deweloperskiego (gruntu, budynku, warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej) – szczególną uwagę warto zwrócić na plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiednich działek oraz czy w promieniu 1 km od inwestycji jest przewidziana np. rozbudowa dróg lub inwestycje komunalne,

  • informacje o możliwości zapoznania się przez potencjalnego nabywcę z aktualnym stanem księgi wieczystej, kopią aktualnego odpisu z KRS lub zaświadczeniem o wpisie do CEIGD, kopią pozwolenia na budowę, sprawozdaniem finansowym dewelopera za dwa ostatnie lata i projektem architektoniczno-budowlanym.

Część indywidualna prospektu informacyjnego

Prawidłowo przygotowany prospekt informacyjny zawiera również część indywidualną. Tutaj znajdują się informacje o konkretnym lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, którym jest zainteresowany dany nabywca. Wzór prospektu wymaga, aby deweloper określił:

  • cenę za mkw. powierzchni nieruchomości,
  • położenie oraz istotne cechy budynku, w którym ma znajdować się lokal mieszkalny (liczba kondygnacji, technologia wykonania, standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i wokół niego, liczba lokali w budynku oraz miejsc garażowych i postojowych, dostęp do drogi publicznej, dostępne media w budynku),
  • usytuowanie lokalu mieszkalnego w budynku,
  • powierzchnię i układ pomieszczeń oraz zakres i standard prac wykończeniowych, do których się zobowiązuje.

Każdy prospekt informacyjny musi być podpisany przez dewelopera lub osobę uprawnioną do jego reprezentacji.

Umowa deweloperska, a dokładniej jej wzór, oraz rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego stanowią załączniki do prospektu informacyjnego.

Chcesz sprawdzić, czy otrzymałeś od dewelopera prawidłowo sporządzony prospekt informacyjny? Przejdź na stronę, na której znajdziesz wzór prospektu informacyjnego.

Prospekt informacyjny – obowiązek dewelopera

Prospekt informacyjny opisuje oferowane przez dewelopera przedsięwzięcie oraz w szczegółowy sposób prezentuje dane dotyczące mieszkania albo domu będącego przedmiotem oferty. Dla zapewnienia skuteczności tego instrumentu ochrony interesów nabywcy prospekt informacyjny powinien zostać mu doręczony przed zawarciem umowy deweloperskiej tak, aby na jego podstawie potencjalny klient dewelopera mógł podjąć decyzję co do zawarcia umowy. Czy deweloper zawsze musi doręczyć prospekt informacyjny nabywcy i jakie może to mieć dla dewelopera znaczenie?

Bezwzględnym obowiązkiem dewelopera jest sporządzenie prospektu informacyjnego – jeżeli zamierza zawierać umowy z nabywcami przed oddaniem przedsięwzięcia do użytkowania. Natomiast – zgodnie z ustawą deweloperską – udostępnienie prospektu informacyjnego potencjalnemu zainteresowanemu zawarciem umowy deweloperskiej następuje jedynie na jego żądanie (art. 18 ust. 1 u.o.p.n. tekst ustawy deweloperskiej). Niedoręczenie nabywcy prospektu przed zawarciem umowy pomimo zgłoszenia takiego żądania będzie uprawniało go do odstąpienia od umowy deweloperskiej w oparciu o art. 29 ust. 1 pkt 3 u.o.p.n. Z tego względu deweloper, który doręcza prospekt informacyjny na żądanie osoby zainteresowanej, powinien uzyskać potwierdzenie jego odbioru.

Oczywiście zdarzyć się może, że nabywca będzie chciał zawrzeć umowę deweloperską bez wcześniejszego zapoznawania się z prospektem informacyjnym. Nie ma ku temu przeszkód, prospekt informacyjny i tak zostanie uwzględniony jako załącznik do umowy deweloperskiej (art. 20 ust. 2 u.o.p.n.). Warto jednak w takiej sytuacji odnotować w treści umowy, że nabywca nie wystąpił o otrzymanie prospektu informacyjnego przed jej zawarciem.

Deweloper ma obowiązek udostępnić potencjalnemu nabywcy prospekt informacyjny nieodpłatnie. Wyklucza to zarówno pobieranie jakiejkolwiek opłaty za dostęp do prospektu, jak również innych opłat związanych z udostępnieniem danych, np. kosztów przygotowania (wytworzenia) informacji zawartych w prospekcie czy kosztów nośnika danych, na jakim zostały zawarte. W przypadku pobrania opłaty stanowi ona tzw. nienależne świadczenie, a nabywca uprawiony jest do żądania jego zwrotu.

Czy deweloper musi doręczyć prospekt informacyjny nabywcy?

Udostępnianie prospektu informacyjnego osobom zainteresowanym ofertą dewelopera jest od wejścia w życie tzw. ustawy deweloperskiej (u.o.p.n.) normalną czynnością związaną z prowadzeniem przez deweloperów przedsprzedaży na etapie realizacji przedsięwzięcia. Część osób, które zapoznały się z prospektem informacyjnym, zapewne będzie zainteresowane zawarciem umowy i kupnem nieruchomości. Czy odbiór prospektu informacyjnego i potwierdzenie tego faktu przez nabywcę są dla dewelopera ważne?

Jednym z elementów treści umowy deweloperskiej powinno być oświadczenie nabywcy o odebraniu prospektu informacyjnego i zapoznaniu się z jego treścią, a także udzieleniu przez dewelopera nabywcy informacji o możliwości zapoznania się przez niego z dodatkowymi dokumentami dotyczącymi dewelopera, które zostały określone w art. 21 u.o.p.n.(tekst ustawy deweloperskiej) W ten sposób stanowi art. 22 ust. 1 pkt 15 u.o.p.n. Jeżeli nabywca otrzymał przed zawarciem umowy deweloperskiej prospekt informacyjny, który następnie uległ zmianom, umowa powinna również zawierać oświadczenie nabywcy o otrzymaniu zmian (aneksu) do prospektu informacyjnego albo jego aktualizowanej wersji.

Dlaczego? Uchybienia dewelopera związane z udzieleniem nabywcy informacji przedkontraktowej – a więc inaczej mówiąc naruszenia przepisów ustawy deweloperskiej dotyczące prospektu informacyjnego – mogą stać się podstawą odstąpienia nabywcy od zawartej umowy na podstawie art. 29 u.o.p.n. albo późniejszego powoływania się na jej zawarcie pod wpływem błędu. Jeżeli nabywca nie otrzymał prospektu informacyjnego, ponieważ nie wystąpił o to do dewelopera (doręczenie prospektu na podstawie art. 18 ust. 1 u.o.p.n.), informacja o takiej okoliczności powinna również znaleźć się w treści umowy – aby zapobiec powołaniu się nabywcy na prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 albo pkt 3 u.o.p.n.

Jeżeli nabywca złoży oświadczenia negujące wcześniejszy odbiór prospektu informacyjnego, ponieważ o to nie wystąpił do dewelopera, zaprzeczy zapoznaniu się z jego treścią lub nie potwierdzi (zaneguje) udzielenia informacji przez dewelopera o możliwości zapoznania się z dodatkowymi dokumentami, nie będzie nabywcy przysługiwało prawo odstąpienia od zawartej umowy na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 u.o.p.n., bowiem deweloper nie musi doręczyć prospektu nabywcy – jeżeli ten o to nie wystąpi, a nabywca nie musi zapoznawać się z otrzymanym prospektem. Tym samym nie ma powodu, aby oświadczenie o nieotrzymaniu prospektu wobec braku zainteresowania ze strony nabywcy albo niezapoznaniem się z  jego treścią upoważniało nabywcę do odstąpienia od umowy na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 u.o.p.n.

Wskazane byłoby, aby deweloper prowadził rejestr osób, którym udostępnia prospekt informacyjny wraz z ich adresami do doręczeń oraz potwierdzeniem odbioru prospektu (i ewentualnie jego aktualizacji). Jeżeli po aktualizacji (zmianie) prospektu informacyjnego osoby takie nadal są zainteresowane zawarciem umowy deweloperskiej, deweloper powinien doręczyć im nową wersję prospektu. Prowadzenie takiego rejestru wraz z dowodami doręczenia prospektu będzie pomocne w razie konieczności odparcia ewentualnych zarzutów nabywcy i powoływania się przez niego na prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej w oparciu o art. 29 ust. 1 pkt 2-3 u.o.p.n.

Zmiana prospektu informacyjnego dewelopera po zawarciu umowy deweloperskiej

Prowadzenie sprzedaży w ramach jednego przedsięwzięcia i zawieranie umów deweloperskich z kolejnymi nabywcami jest najczęściej rozciągnięte w czasie na przestrzeni wielu miesięcy. Może się zatem zdarzyć, że prospekt informacyjny będzie wymagał aktualizacji. Jakie znaczenie dla nabywców i zawieranych przez dewelopera umów ma zmiana prospektu informacyjnego?

O obowiązku aktualizacji prospektu informacyjnego, jeżeli zajdą zmiany faktyczne wymuszające modyfikację treści prospektu, wspomina już art. 19 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Jednak obowiązek ten dotyczy relacji pomiędzy nabywcą a deweloperem przed zawarciem umowy deweloperskiej, tj. w fazie przedkontraktowej. Jeżeli nabywca otrzyma prospekt informacyjny w pierwotnej wersji, będzie się zastanawiał nad zawarciem umowy, a w międzyczasie wystąpią zdarzenia powodujące konieczność jego zmiany, deweloper ma obowiązek doręczyć nabywcy aktualizację prospektu. Ewentualnie ostatecznym momentem zwrócenia uwagi nabywcy na zmiany jest zawarcie umowy deweloperskiej, w której modyfikacje treści względem doręczonej nabywcy wersji prospektu powinny zostać podkreślone (art. 22 ust. 2 u.o.p.n.).

Inny problemem z kolei mamy do czynienia w sytuacji, w której już po zawarciu z danym nabywcą umowy deweloperskiej deweloper modyfikuje prospekt. Przepisy nie dają wprost odpowiedzi jakie taka zmiana prospektu informacyjnego rodzi konsekwencje, w szczególności czy uprawnia nabywcę do odstąpienia od umowy deweloperskiej. Należy przypomnieć, że główną funkcją prospektu informacyjnego jest dostarczenie nabywcy ustawowo określonego zasobu informacji, który ma mu pomóc w podjęciu możliwie racjonalnej i korzystnej dla niego decyzji co do zawarcia umowy deweloperskiej i – w perspektywie – nabycia prawa własności określonej nieruchomości. Z tego względu rola tego instrumentu kończy się wraz z zawarciem umowy deweloperskiej, której treść oparta zostaje na informacjach przedstawionych w prospekcie. Z uwagi na ich ilość i zróżnicowanie nie można wszakże wykluczyć, że stan faktyczny – który powinien zostać odzwierciedlony w aktualnej wersji prospektu – ulegnie zmianie już po zawarciu umowy z konkretnym nabywcą.

Czy wówczas umowa deweloperska wymaga zmiany albo czy zmieniony prospekt deweloper powinien dostarczyć nabywcy? Z uwagi na funkcję prospektu przedstawioną wyżej nie wydaje się to konieczne. Jakie bowiem znaczenie dla klienta, który już zdecydował się na nabycie nieruchomości, miałby mieć fakt, że zmiana dotyczy ostatniego ukończonego przedsięwzięcia dewelopera albo jego adresu? Prospekt ponadto zawiera szereg informacji, których deweloper nie może zmienić bez zgody nabywcy, jak np. powierzchnia nieruchomości, cena nabycia 1 m2 powierzchni, rodzaj mieszkaniowego rachunku powierniczego. Ich modyfikacja bezwzględnie wymaga – prócz zmiany prospektu informacyjnego – również zmiany treści umowy deweloperskiej.

Wreszcie w prospekcie odnaleźć można również informacje, których zmiana może nastąpić niezależnie od woli dewelopera, a które mogą jednocześnie być istotne dla nabywcy: podanie do publicznej wiadomości projektu lokalizacji “wrażliwych” inwestycji w okolicy 1 km od przedsięwzięcia deweloperskiego, zaskarżenie pozwolenia na budowę czy też przesunięcie planowanego terminu rozpoczęcia lub zakończenia prac budowlanych. Czy nabywca ma prawo odstąpić od umowy, gdy nastąpi zmiana prospektu informacyjnego w częściach dotyczących tych kwestii?

Samo ujawnienie się nowych okoliczności po zawarciu umowy deweloperskiej i będąca tego konsekwencją zmiana prospektu informacyjnego nie daje nabywcy prawa odstąpienia od umowy deweloperskiej. Regulujący te kwestie art. 29 ust. 1 u.o.p.n. stwierdza, że aby nabywcy przysługiwało prawo odstąpienia od umowy, dane zawarte w prospekcie muszą być niezgodne ze stanem faktycznym, ale istniejącym w dniu zawarcia umowy deweloperskiej. Zatem późniejsze wystąpienie nowych okoliczności nie uprawnia nabywcy do odstąpienia, przynajmniej na podstawie przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Interes nabywcy w takim przypadku zabezpieczyć można jednak w inny sposób, odpowiednio umieszczając w umowie deweloperskiej warunek rozwiązujący albo zastrzegając umowne prawo odstąpienia. Wymaga to jednak uzyskania akceptacji dewelopera.

Jeżeli zmiana prospektu informacyjnego dotyczy informacji odnoszących się np. do terminu rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych nabywca i deweloper, którzy podpisali już umowę deweloperską, są związani terminami określonymi w tej umowie i załączonym do niej prospekcie informacyjnym. Ewentualne niedotrzymanie terminów względem takiego nabywcy skutkować będzie mogło odpowiedzialnością odszkodowawczą na podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego, a w dalszej perspektywie może upoważniać nabywcę do odstąpienia od umowy na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 6 u.o.p.n. (tekst ustawy deweloperskiej) – jeżeli opóźnienie w zawarciu umowy przyrzeczonej (przenoszącej własność) przekroczy 120 dni.

Reżimu odpowiedzialności odszkodowawczej raczej nie da się zastosować do sytuacji podania do publicznej wiadomości informacji o planowanych inwestycjach mających znajdować się w promieniu 1 km od przedsięwzięcia deweloperskiego po zawarciu umowy deweloperskiej. Deweloper nie ma na to wpływu i nie może ponosić odpowiedzialności za działania władzy publicznej uchwalającej np. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bądź jego zmiany. Deweloper odpowiada jedynie za to, że informacje dotyczące planowanych inwestycji w okolicach przedsięwzięcia deweloperskiego będą kompletne i prawdziwe wedle stanu na dzień zawarcia umowy deweloperskiej.

Zobacz również.

Konkretnie i na temat.

Rynek deweloperski rozrasta się na wielu polach – inwestycyjnym, firmowym, konsumenckim. Za zmianami rynkowymi idą również zmiany legislacyjne, które każdy potencjalny nabywca nieruchomości powinien śledzić.

Zapraszam do mojego bloga, gdzie opiszę wszystkie te zmiany konkretnie i na temat.

Zobacz wszystkie

notariusz sporządza pismo o depozyt notarialny

08.04.2024

Co to jest depozyt notarialny, ile kosztuje i przed czym chroni?

Depozytem notarialnym są zainteresowane zazwyczaj osoby, które planują sprzedać nieruchomość. Czy warto porozmawiać z nabywcą właśnie o depozycie notarialnym? Dlaczego może on być korzystnym rozwiązaniem...
wierzyciel, który składa wniosek o hipotekę przymusową

25.03.2024

Hipoteka przymusowa – co to jest i co warto o niej wiedzieć?

Zdarza się, że dłużnik unika uregulowania długu. Jeżeli do tego wyprzedaje posiadany majątek, wierzyciel może słusznie obawiać się, że nie odzyska pieniędzy. Jednym z rozwiązań...
mężczyzna, który przygotowuje wypis z księgi wieczystej

11.03.2024

Wypis z księgi wieczystej – jak go uzyskać i jaki jest jego koszt?

Sprzedaż, zakup czy ubezpieczenie nieruchomości – to tylko kilka przykładowych sytuacji, gdy potrzebny jest wypis z księgi wieczystej. Jak uzyskać wypis z księgi wieczystej? Ile...
Pełne zaufanie.
Profesjonalna współpraca.
1800
przeanalizowanych umów deweloperskich i przedwstępnych
15 lat
doświadczenia w dbaniu o bezpieczeństwo prawne przy zakupie i sprzedaży nieruchomości
ponad 1.2 mld zł
wartość wszystkich transakcji dokonanych przez klientów
Masz pytania?
Proszę o kontakt.

Napisz do mnie
Odpowiem niezwłocznie.