ikona kontaktu

Czym jest umowa rezerwacyjna?.

Powrót
15.07.2013 | Artykuły
Share Button
Czym jest umowa rezerwacyjna?
Share Button

Umowę deweloperską i akt przeniesienia własności często poprzedza podpisanie umowy rezerwacyjnej. Dla dewelopera oznacza ona tyle, że klient jest na poważnie zainteresowany jego ofertą, zaś potencjalny nabywca zyskuje pewność, że mieszkanie czy dom, na którym mu zależy, nie zostanie sprzedany innej osobie.

Na czym polega umowa rezerwacyjna i kiedy się ją stosuje?

Zawarcie umowy rezerwacyjnej mieszkania czy domu to często spotykana praktyka. Zakup nieruchomości jest kapitałochłonny, a wielu klientów finansuje taką transakcję korzystając z kredytu bankowego. Bank z kolei uzależnia przyznanie kredytu od wielu czynników.

Składając wniosek, klient nie ma pewności, czy otrzyma decyzję pozytywną, zaś od niej zależy, czy będzie mógł zakupić nieruchomość. W praktyce umowa rezerwacyjna mieszkania czy domu jest zawierana między stronami wówczas, gdy nie są one pewne, czy do transakcji w ogóle dojdzie. Powodami niepewności mogą być np. oczekiwanie na decyzję banku, na podstawie której nabywca otrzyma kredyt na zakup nieruchomości, czy też okoliczności leżące po stronie dewelopera, od zaistnienia których uzależnia on realizację inwestycji (np. uzyskanie finansowania inwestycji, wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, spełnienie określonych współczynników opłacalności inwestycji itp.).

Na podpisaniu umowy rezerwacyjnej korzysta jednak nie tylko klient (który, chociaż nie ma pewności, że w przyszłości podpisze akt przeniesienia własności, to jednak zapewnia sobie prawo do pierwszeństwa do nabycia wybranego lokalu). Umowa rezerwacyjna na zakup mieszkania to także narzędzie przydatne deweloperowi. Liczba podpisanych umów daje mu informację o popycie na mieszkania oferowane w ramach danej inwestycji.

Na czym zatem polega tzw. umowa rezerwacyjna? Wiąże ona nabywcę i dewelopera najczęściej przez dość krótki czas. W tym czasie deweloper zobowiązuje się, że nie zawrze umowy dotyczącej określonego lokalu albo domu z innym klientem, a jednocześnie nabywca (albo deweloper) ma czas na ostateczne zdeklarowanie się, czy chce zawrzeć umowę deweloperską dotyczącą danego przedsięwzięcia, czy też nie. Jednocześnie już w treści umowy rezerwacyjnej następuje zamrożenie” najważniejszych parametrów transakcji pomiędzy nabywcą i deweloperem.

Umowa rezerwacyjna mieszkania – co zawiera?

Z uwagi na niepewność, która towarzyszy umowie rezerwacyjnej, jest ona zawierana na krótki okres – najczęściej kilka tygodni albo parę miesięcy. Ten czas klient może wykorzystać na złożenie wniosku o kredyt i uzyskanie informacji zwrotnej z banku.

Mimo że umowa rezerwacyjna na zakup mieszkania czy domu jest zawierana na krótko, to jej treści nie należy lekceważyć. Zapisy znajdujące się w tej umowie zależą od stron, ale w praktyce to najczęściej deweloper udostępnia klientowi wzór, z którym on powinien skrupulatnie się zapoznać. Umowa rezerwacyjna mieszkania powinna określać m.in.:

  • strony umowy,

  • nieruchomość mającą być przedmiotem transakcji (wraz z np. komórką lokatorską czy miejscem parkingowym),

  • cenę nieruchomości,

  • okres, na jaki nieruchomość zostanie wyłączona z oferty dewelopera,

  • numery rachunków bankowych do przelania lub zwrotu zaliczki,

  • termin przeniesienia na nabywcę prawa własności,

  • harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego i termin wydania nieruchomości,

  • harmonogram płatności.

Co dzieje się dalej po zawarciu umowy rezerwacyjnej?

Jeżeli strona, od której decyzji jest uzależnione przeprowadzenie transakcji, zechce ją przeprowadzić, druga strona jest zobowiązana przystąpić do zawarcia umowy deweloperskiej – na warunkach opisanych w umowie rezerwacyjnej (cena, określenie nieruchomości, terminy itd.).

Wzór umowy rezerwacyjnej mieszkania, który klient otrzymał do wglądu, może też zawierać informację o tzw. opłacie rezerwacyjnej – to niewielka odpłatność ze strony nabywcy, wynosząca zazwyczaj kilka procent ceny nieruchomości (najczęściej od 2 do 20 tysięcy zł), która – w przypadku zawarcia umowy deweloperskiej – zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Jeżeli strony decydują się na zawarcie umowy rezerwacyjnej, sekwencja umów wyglądać będzie następująco: umowa rezerwacyjna ==> umowa deweloperska ==> umowa przenosząca własność (umowa przyrzeczona).

Niewykluczone jest pominięcie w treści umowy rezerwacyjnej zobowiązania dewelopera do zawarcia umowy deweloperskiej na określonych w niej warunkach. Wówczas umowa rezerwacyjna będzie zobowiązywała dewelopera jedynie do czasowego wyłączenia lokalu albo domu ze sprzedaży. Jest to jednak rozwiązanie niekorzystne dla nabywcy – nie będzie dysponował możliwością wyegzekwowania od dewelopera zawarcia umowy deweloperskiej na uzgodnionych wcześniej warunkach.

Dwa typy umowy rezerwacyjnej

Funkcjonują dwa typy umów rezerwacyjnych. Pierwszy to umowa rezerwacyjna, która nie zawiera elementów umowy przedwstępnej(tzw. „czysta umowa rezerwacyjna”). W treści takiej umowy strony nie zobowiązują się do zawarcia dalszych umów, które doprowadzą do sprzedaży nieruchomości przez dewelopera i jej zakupu przez klienta. Mimo poczynionej rezerwacji mieszkania czy domu, zarówno klient, jak i deweloper może w każdej chwili wycofać się z transakcji.

Drugim typem umowy rezerwacyjnej jest umowa zawierająca elementy umowy przedwstępnej. Podpisując taką umowę, strony zobowiązują się do sfinalizowania transakcji w przyszłości. Oznacza to, że prędzej czy później podpiszą umowę deweloperską. Klientom, których interesuje taka umowa rezerwacyjna, radzę dokładnie zapoznać się z treścią zaproponowanej umowy deweloperskiej. Może się bowiem okazać, że treść tej drugiej chroni wyłącznie interesy dewelopera. Wzór umowy deweloperskiej można przekazać prawnikowi, aby dokonał on analizy umowy deweloperskiej pod kątem zabezpieczenia interesów klienta.

Mimo że umowa rezerwacyjna mieszkania nie jest umową finalną, to nie należy lekceważyć jej zapisów i bezrefleksyjnie wierzyć w zapewnienia przedstawiciela dewelopera. Uważne zapoznanie się z otrzymanym wzorem i przeanalizowanie jego zapisów to sposób, aby uniknąć wielu kłopotów.

Kiedy podpisać umowę rezerwacyjną?

Przestrzegam przed podpisywaniem umowy rezerwacyjnej, zanim nabywca zapozna się z projektem umowy deweloperskiej. Często umowy rezerwacyjne przewidują, że odmowa zawarcia umowy deweloperskiej przez nabywcę skutkuje utratą wpłaconej opłaty rezerwacyjnej (ewentualnie z wyjątkiem sytuacji, gdy nabywca nie podpisuje jej z uwagi na brak pozytywnej decyzji kredytowej).

Jeśli nabywca zatem odmówi podpisania umowy deweloperskiej z uwagi na jej fatalne postanowienia, które mogą być dla nabywcy bardzo niekorzystne, utraci wpłaconą opłatę rezerwacyjną. Warto zatem przed podpisaniem umowy rezerwacyjnej poprosić dewelopera o projekt umowy deweloperskiej i dać go do sprawdzenia prawnikowi. Wówczas będziemy mieli pewność, że można bezpiecznie zarezerwować mieszkanie albo dom.

W przeciwieństwie do umowy deweloperskiej, zawarcie umowy rezerwacyjnej nie oznacza jeszcze, że dojdzie pomiędzy stronami do przeniesienia własności nieruchomości. Umowa taka, ze względu na swą naturę, stanowi jedynie wstępne zobowiązanie, którego efektywność będzie zależała od wskazanych w jej treści warunków. W przypadku, gdy zawarcie umowy deweloperskiej uzależnione jest np. od uzyskania przez nabywcę kredytu na zakup nieruchomości, a nabywca nie uzyska tego finansowania, na ogół żadne konsekwencje go nie spotykają, ewentualnie poza utratą wpłaconej dotychczas kwoty – aczkolwiek to zależy od treści danej umowy rezerwacyjnej.

Umowa rezerwacyjna w świetle ustawy deweloperskiej

Przepisy ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (u.o.p.n.) nie posługują się nigdzie pojęciem tzw. umowy rezerwacyjnej. Nie oznacza to jednak, że tego typu umowy nie są zawierane, ani tym bardziej – że nie jest dopuszczalne ich zawieranie. Umowy rezerwacyjne podlegają jednak dość (a nawet nadmiernie) skomplikowanemu reżimowi prawnemu.

Na czym polega umowa rezerwacyjna wyjaśniłem w tym artykule: umowa rezerwacyjna. W tym miejscu ujmując rzecz jedynie w skrócie – umowa rezerwacyjna może poprzedzać zawarcie umowy deweloperskiej w sytuacji, gdy nabywca chce “zarezerwować” sobie określony lokal albo dom, ale nie wie jeszcze czy na pewno zawrze z deweloperem umowę – gdyż to może zależeć na przykład od uzyskania kredytu albo spełnienia się innego warunku. Jednocześnie za ową czasową rezerwację, która trwa zazwyczaj maksymalnie kilka miesięcy, deweloper pobiera opłatę wynoszącą kilka procent ceny nieruchomości. Jeżeli nabywca uzyska kredyt, może żądać od dewelopera zawarcia umowy deweloperskiej na określonych w umowie rezerwacyjnej zasadach, tj. przewidujących nabycie zarezerwowanego lokalu lub domu po określonej wcześniej cenie.

Umowa rezerwacyjna w ustawie deweloperskiej

Na próżno jednak szukać pojęcia “umowa rezerwacyjna” w treści przepisów ustawy deweloperskiej. Nie oznacza to jednak, że ustawa się do umów rezerwacyjnych nie odnosi. Trzeba zwrócić uwagę na treść art. 2 ust. 2 u.o.p.n.(tekst ustawy deweloperskiej) Wspomina on o umowie, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do zawarcia umowy deweloperskiej. W dodatku została ona w nawiasie scharakteryzowana jako umowa przedwstępna, na podstawie której strony zobowiązują się – po spełnieniu określonych warunków – do zawarcia umowy deweloperskiej. Zatem zakresem zastosowania tego przepisu objęte są umowy przedwstępne, poprzedzające zawarcie umowy deweloperskiej – czyli umowy popularnie nazywane umowami rezerwacyjnymi.

Jaki stosunek do umów rezerwacyjnych ma art. 2 ust. 2 u.o.p.n.? Każe do nich stosować przepisy ustawy deweloperskiej. Które? W zasadzie wszystkie… Przepis zrównuje (albo próbuje zrównać) tym samym reżim prawny umowy rezerwacyjnej i umowy deweloperskiej, chociaż ich treść i zakres zastosowania jest odmienny. Rozwiązanie takie należy ocenić negatywnie.

Sposób prosty, ale czy dobry?

Dlaczego? W dużym skrócie: ponieważ do wróbla nie ma sensu strzelać z armaty. Cały aparat instrumentów ustawy deweloperskiej, które mają chronić nabywcę przed stratą względnie dużych pieniędzy (często oszczędności całego życia albo środków uzyskanych z kredytu), może stać się niepotrzebny, jeśli chodzi o zapewnienie ochrony nabywcy w przypadku umowy rezerwacyjnej, a nawet stanowić dla niego balast. Jakie pieniądze wchodzą w grę w przypadku umowy rezerwacyjnej? Zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych, co stanowi kilka procent ceny nieruchomości, która mogłaby później zostać nabyta. Można to porównać do kwot rzędu kilkuset tysięcy złotych albo wyższych, jakie wchodzą w grę w przypadku umowy deweloperskiej. Ile czasu upływa od zawarcia umowy rezerwacyjnej do zawarcia umowy deweloperskiej? Najczęściej kilka tygodni, rzadziej kilka miesięcy. Ryzyko ogłoszenia upadłości dewelopera albo zaistnienia innych zdarzeń uniemożliwiających odzyskanie pieniędzy jest tutaj stosunkowo niewielkie. Nie można tego powiedzieć o umowie deweloperskiej, w której czas upływający od jej zawarcia do podpisania przez strony umowy przyrzeczonej (przenoszącej własność) to kilkanaście do kilkudziesięciu miesięcy.

Co z tego wynika? Przy zdecydowanie mniejszych kwotach i mniejszym ryzyku, nabywca i deweloper skazani są na te same instrumenty zabezpieczające interesy nabywcy takie jak mieszkaniowy rachunek powierniczy, prospekt informacyjny, umowa w formie aktu notarialnego z wpisem roszczenia do księgi wieczystej nieruchomości, czy rozbudowaną listę elementów treści umowy. Weźmy dodatkowo pod uwagę, że umowa rezerwacyjna z istoty rzeczy – podobnie jak rezerwacja pokoju w hotelu – nie oznacza, że na pewno pomiędzy nabywcą a deweloperem dojdzie do zawarcia umowy deweloperskiej, a następnie umowy przenoszącej własność nieruchomości. Wykreślenie roszczenia nabywcy z księgi wieczystej może być wówczas kłopotliwe, podobnie jak zwrot pieniędzy z rachunku powierniczego. Do tego dochodzi kwestia umówienia notariusza i kosztów zawarcia takiej umowy. Wszystko to wydaje się niepotrzebne i nieuzasadnione w kontekście szybkiego i prostego dokonania rezerwacji, a także kwoty opłaty rezerwacyjnej jaka zazwyczaj wchodzi tutaj w grę. Nie zawsze deweloper jest również w stanie sprostać szczegółowemu obowiązkowi informacyjnemu, który nakładają na niego przepisy dotyczące prospektu informacyjnego – jeżeli traktuje zawarcie umowy rezerwacyjnej jako instrument badania rynku przed podjęciem ostatecznej decyzji o kształcie realizowanego przedsięwzięcia.

Jak można by zrobić lepiej?

Przepisy ustawy deweloperskiej nie powinny aplikować tego samego instrumentarium przepisów do umów rezerwacyjnych. Zamiast tego wystarczyłoby – dla ochrony interesów nabywców i utrzymaniu czynności zawarcia takiej umowy jako nieskomplikowanej dla obu stron – ograniczenie górnego pułapu wysokości opłaty rezerwacyjnej, jaką może pobrać deweloper oraz ewentualnie zakreślenie maksymalnego czasu, po upływie którego strony przestałyby być zobowiązane do zawarcia umowy deweloperskiej na ustalonych wcześniej warunkach.

Istnieje szansa, że nowelizacja przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wprowadzi przepisy dotyczące umowy rezerwacyjnej, które będą m.in. określały górny pułap opłaty rezerwacyjnej, regulowały co się z nią stanie w przypadku niezawarcia umowy deweloperskiej, a także formułowały prawa i obowiązki stron umowy rezerwacyjnej. Więcej na ten temat tutaj: Gotowe założenia do nowelizacji ustawy deweloperskiej

Zobacz również: debata na temat raportu UOKiK i praktyki stosowania ustawy deweloperskiej

 

Share Button

Oceń artykuł:

4 / 5. 2

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Napisz
Илья Банадысев
Илья Банадысев
21:22 22 Feb 20
Bardzo zadowolony ze współpracy z dr B. Glinieckim. Polecam wszystkim, którzy szukają pilnej i szczegółowej analizy umowy deweloperskiej, a także pomocy w negocjacjach z deweloperem i innych kwestiach prawnych.
Michał Kowalik
Michał Kowalik
18:03 21 Jan 20
Wszystko w jak najlepszym porządku jeśli chodzi o usługę analizy umowy deweloperskiej. Jestem pod wrażeniem szybkości wykonania zadania oraz responsywności w odpowiadaniu na e-mail'e. Szczerze polecam.
Przemysław Kabała
Przemysław Kabała
14:36 20 Jan 20
Do Pana Bartłomieja zgłosiliśmy się po raz pierwszy przy okazji analizy umowy deweloperskiej. Analiza była przeprowadzona bardzo skrupulatnie, rzeczowo i terminowo. Sporne punkty pierwotnej umowy zostały w znacznej większości dostosowane na naszą korzyć. Również przy negocjacjach mogliśmy liczyć na bardzo pomocne komentarze. Finalnie udało nam się wynegocjować zdecydowanie lepszą umowę w stosunku do tej, jaką otrzymaliśmy na "dzień dobry". Bardzo polecam!
Karolina Papaj
Karolina Papaj
15:20 17 Jan 20
Do Pana Bartłomieja zgłosiliśmy się już dwa razy. Dobra i czytelna analiza umowy, w razie potrzeby p.Bartłomiej odpowiada szybko na dodatkowe pytania.
Wojciech
Wojciech
09:17 19 Dec 19
Gorąco polecam usługi Pana Bartłomieja, dostałem profesjonalną i obszerną analizę umowy dokładnie w terminie. Dostałem również odpowiedzi na wszystkie pytania, które miałem po drodze negocjacji z deweloperem.
Piotr W.
Piotr W.
21:53 10 Dec 19
Z usług Pana Bartłomieja korzystałem już dwukrotnie, jak również miałem okazję zapoznać się z trzecią analizą wykonaną dla członka mojej rodziny. W każdym przypadku usługa była wykonana szybko i bardzo rzetelnie. Komentarze w opinii prawniczej są bardzo wyczerpujące, przejrzyste i zawierają sugestie działań jakie powinniśmy podjąć. Kontakt jest bardzo sprawny i nie urywa się po wykonaniu analizy więc można jeszcze dopytać o szczegóły i uzyskać pomoc w przypadku negatywnego podejścia dewelopera do proponowanych zmian. Osobiście uważam że koszt analizy w stosunku do pieniędzy inwestowanych w zakup nieruchomości naprawdę nie jest wygórowany i pozwala zabezpieczyć się na wiele ewentualności, a jeżeli nie mamy naprawdę DUŻEGO doświadczenia z umowami deweloperskimi to nigdy nie wyłapiemy wszystkich niuansów i nie wynegocjujemy umowy która będzie nas, kupujących, chronić - bo umowa podsuwana nam przez dewelopera w większości przypadków ma chronić jego samego ;)
Artur Kordas
Artur Kordas
21:08 05 Dec 19
Polecam. Błyskawicznie wykonana analiza w trybie priorytetowym. Szczegółowy opis umowy wraz z sugerowanymi poprawkami. Po wykonaniu analizy nie było problemu z kontaktowaniem się mailowo i dopytywaniem o szczegóły.
gru ber
gru ber
15:28 03 Dec 19
Jestem bardzo zadowolony z usług Pana Bartłomieja. Fachowa usługa. Gorąco polecam! :)
Natalia Piątkowska
Natalia Piątkowska
22:14 25 Oct 19
BARDZO POLECAM. Od Pana Bartłomieja otrzymałam: - obszerną i ekspresową analizę umowy (przelew został wysłany w piątek popołudniu, a w poniedziałek rano otrzymałam analizę), - komentarz na temat roszczeń prywatyzacyjnych wspomnianych w umowie, - ekspresową odpowiedź (w 3 godziny!) na moje pilne pytanie, które pojawiło się już wiele miesięcy później, - spokój ducha! Panie Bartłomieju - dziękuję.
Jarek Czechowski
Jarek Czechowski
10:20 16 Oct 19
Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z panem Bartłomiejem Glinieckim. W ekspresowym wręcz tempie i to przez weekend dostałem bardzo obszerną analizę umowy, napisaną bardzo zrozumiałym językiem dla laika, dzięki czemu udało mi się wynegocjować z deweloperem bardziej korzystną dla mnie umowę. Pan Bartłomiej zawsze szybko odpisywał na każdego emalia i smsa. Bardzo polecam.
Hiszpański. Ppp
Hiszpański. Ppp
11:05 03 Sep 19
Jestem bardzo zadowolona z otrzymanej analizy umowy przedwstępnej i deweloperskiej przeprowadzonej przez pana mecenasa. Wskazuje on jasno na zapisy w umowach, które są niewłaściwe lub powinny zostać doprecyzowane /uzupełnione. Przedstawia jasno możliwe zagrożenia wynikające z zapisów umownych oraz proponuje możliwe rozwiązania. Bardzo profesjonalnie wykonana usługa prawnicza.
Dariusz Kuchta
Dariusz Kuchta
13:00 13 Aug 19
Super obsługa, pełen profesjonalizm w trybie express. Dzięki opinii Pana Bartłomieja udało się uzyskać środki i doprowadzić do ugody, dziękuje.
Kamil Koleśnik
Kamil Koleśnik
11:44 15 Jul 19
Jestem bardzo zadowolony z usług Pana Bartłomieja. Profesjonalna, fachowa i bardzo szybka analiza i świetny kontakt. Polecam!
Net Profit
Net Profit
09:37 03 Jun 19
Jak najbardziej mogę polecić usługi Pana dr Bartłomieja Glinieckiego. Analiza umowy wykonana w określonym terminie w bardzo rzetelny i przejrzysty sposób. Otrzymałam w krótkim czasie bardzo fachową pomoc.
Paweł Niemiec
Paweł Niemiec
09:33 30 May 19
Bardzo dokładnie i terminowo wykonana analiza. Teraz rozumiem wszelkie zawiłości umowy deweloperskiej.
Marek Woś
Marek Woś
12:26 28 May 19
Bardzo fachowa pomoc i bardzo szybka analiza. Po otrzymaniu analizy na wszystkie moje pytania otrzymałem odpowiedź oraz dalszą pomoc w dyskusji z deweloperem na temat zmian w umowie. Większość moich obaw zniknęła a nawet udało mi się wynegocjować lepsze warunki. Sam czytałem umowę kilkukrotnie wraz z rodziną i ani razu nie wpadliśmy na to, że coś mogłoby być w pewnym stopniu dla mnie niekorzystne. Jednocześnie cieszę się, że przedstawiciel handlowy był skłonny ze mną dyskutować i nie odmawiał zmian w umowie.
Grzegorz Narożański
Grzegorz Narożański
09:05 27 May 19
Bardzo dobry i szybki kontakt, polecam. Uzyskalem fachowa weryfikacja umowy, dokladnie to o co mi chodzilo.
Wojciech Nagrodzki
Wojciech Nagrodzki
07:40 18 May 19
Jestem bardzo zadowolony z usług Pana Bartłomieja. Prostym i zrozumiałym językiem wyjaśnił mi ryzyka z zapisów umowy deweloperskiej. Cześć z tych zapisów udało się zmienić i zminimalizować ryzyko po mojej stronie. Było to warte wielokrotnie więcej niż opłata za usługę. Nie było też opłat za dodatkowe pytania które powstały w trakcie negocjacji z deweloperem. Rzadko spotyka się ludzi tak profesjonalnych. Polecam z całego serca.
likwidacja majątkowa
likwidacja majątkowa
12:30 30 Apr 19
Bardzo fachowa i uprzejma obsługa, pełna analiza dokumentacji, jasny i prosty przekaz informacji. Gorąco polecam!
Aleksandra Wąsiel
Aleksandra Wąsiel
18:29 22 Mar 19
Fajna opcja dla tych, którzy nie maja czasu na spotkania w kancelarii, dla tych którzy wolą na spokojnie sobie poczytać, dla tych którzy szukają szybkich rzetelnych odpowiedzi. Opinia napisana prostym zrozumiałym językiem, dobry kontakt w sprawie pytań do umowy. Polecam
Anna Łukasik
Anna Łukasik
11:24 14 Mar 19
Bardzo dobry kontakt z klientem, analiza przejrzysta i wykonana ekspresowo. Jestem bardzo zadowolona, dziękuję!
Tomasz Kubera
Tomasz Kubera
10:39 11 Mar 19
Serdecznie Polecam usług Pana Bartłomieja. Analizę umowy otrzymałem zgodnie z zadeklarowanym terminem. Pan Bartłomiej dostrzegł w umowie zagrożenia na które sam bym nie wpadł i zaproponował zapisy które będą lepiej chronić moje interesy.
Kamil Jamrozik
Kamil Jamrozik
17:17 17 Feb 19
Otrzymałem wyczerpującą i napisaną zrozumiałym językiem analizę umowy deweloperskiej. Rekomendacje Pana Bartłomieja okazały się trafione i umożliwiły skuteczne negocjacje z kancelarią oraz polepszenie treści umowy na naszą korzyść. Analiza wykonana została w trybie ekspresowym, a szczególnie ciekawa okazała się 10-stopniowa skala porównawcza z innymi umowami. Dało nam to też poczucie bezpieczeństwa podpisując jedną z ważniejszych umów naszego życia, dlatego serdecznie polecam taką usługę.
Ju B
Ju B
13:45 12 Feb 19
Bardzo szybko, fachowo i przejrzyście wykonana analiza umowy. Dzięki niej miałem możliwość wynegocjowania u dewelopera korzystniejszych zapisów w umowie, które wyeliminowały konkretne ryzyka. Miła komunikacja i profesjonalny wynik pracy. Jestem bardzo zadowolony i będę Pana dalej polecać.
Przemysław Łobodziński
Przemysław Łobodziński
18:21 02 Aug 18
Pan Bartłomiej rozjaśnił mi wszystkie niejasności w umowie deweloperskiej i zwrócił uwagę na zapisy o których w ogóle nie pomyślałem, że mogłyby być dla mnie niekorzystne. Polecam.
Marcin Miśków
Marcin Miśków
14:41 29 Jul 18
Bardzo sprawny kontakt, kilkakrotna pomoc telefoniczna celem wyjaśnienia wątpliwości, terminowość wykonania usługi, bardzo duża wiedza.
Michal Lipowski
Michal Lipowski
09:06 04 Jul 18
Polecam usługi Pana Bartłomieja, wszsytko dokładnie i na spokojnie wytłuamczył na spotkaniu, oraz doradzał także mailowo. Odpowiadał zawsze bardzo szybko i rzetelnie
Sławomir Kołodziej
Sławomir Kołodziej
19:21 04 Jun 18
Gorąco polecam! Dzięki fachowej i wnikliwej analizie oraz prostemu objaśnieniu elementów umowy udało nam się uniknąć wielu niekorzystnych wpisów w umowie oraz mieliśmy większą świadomość tego co podpisujemy.
Małgorzata Swat
Małgorzata Swat
18:22 09 May 18
Polecam usługi Pana dr Glinieckiego. Terminowo wykonał szczegółową analizę umowy deweloperskiej. Wskazał konkretne postanowienia, które są niebezpieczne lub niekorzystne. Wszystko opisane językiem zrozumiałym, jasne i czytelne. W analizie zawarte są również gotowe propozycje zmian niekorzystnych zapisów w umowie deweloperskiej oraz zalecenia dla nabywcy. Dodatkowo Pan dr Gliniecki chętnie i w krótkim czasie wyczerpująco odpowiedział na dodatkowe pytania, które pojawiły się po rozmowie z deweloperem.
Jacek Zbudniewek
Jacek Zbudniewek
13:14 29 Apr 18
Raport z analizy umowy deweloperskiej był nader rzeczowy i zawierał bardzo przystępny opis newralgicznych punktów z propozycjami zmian. Uzyskałem także bardzo szybko cenne wyjaśnienia i wskazówki w odpowiedzi na dodatkowe pytania przesłane mailowo. Polecam!
Maciej Józefczyk
Maciej Józefczyk
17:18 15 Mar 18
Polecam usługi Pana dr Glinieckiego. Terminowo wykonał szczegółową analizę umowy deweloperskiej. Rozwiał moje wątpliwości dotyczące niektórych zapisów. Wskazał pocencjalnie niebezpieczne punkty, czy też punkty niezgodne z prawem. Był pomocny w czasie negocjacji umowy (kontakt e-mail, czas odpowiedzi do 24h). Dał nam pewną dawkę spokoju, że podpisana umowa nie będzie umową nie chroniącą naszych praw. Szczerze polecam usługi Pana Bartłomieja wszystkim osobom nabywającym nieruchomości.
Radosław Polański
Radosław Polański
10:45 16 Aug 17
Pan Bartłomiej Gliniecki zwrócił moją uwagę na potencjalne ryzyko podpisania umowy deweloperskiej oraz zaproponował konkretne rozwiązanie. Terminowo dostarczył analizę i odpowiedział na wszystkie pytania. Jestem bardzo zadowolony i polecam usługi.
Karol Krzywdzinski
Karol Krzywdzinski
13:46 11 Aug 17
Polecam korzystanie z usług dr. Glinieckiego. Udzielona opinia była kompletna i udzielona na deklarowany wcześniej czas (5 dni). Pan Gliniecki nie poprzestał na wskazaniu obszarów do dopracowania z deweloperem, ale zasugerował rozwiązania i był do dyspozycji przez cały czas prowadzenia negocjacji, odpowiadając w krótkim czasie na zadawane pytania. Przekazywał linki do stron w których można było otrzymać dodatkowe informacje.
Kamila Gemel
Kamila Gemel
20:10 24 Jul 17
Serdecznie polecam usługi p. dr Bartłomieja Glinieckiego. Bardzo sprawny i bezproblemowy kontakt, jasna i przejrzysta analiza a także gotowość do odpowiedzi na wszelkie pytania :)
Dariusz Zielonka
Dariusz Zielonka
20:44 23 Jul 17
Z całego serca polecam p. Bartłomieja. Korzystałem z jego usług podczas analizy umowy deweloperskiej - dokonał sprawnej i szybkiej weryfikacji umowy, wypunktował aspekty które były dla mnie (kupującego) niekorzystne i aktywnie uczestniczył w procesie negocjacji z deweloperem. Dzięki pomocy pana Bartłomieja czułem się bezpiecznie podpisując ten ważny dokument.
Michał J. Wojtas
Michał J. Wojtas
12:05 11 Jul 17
Z usług Kancelarii dr Glinieckiego korzystam już po raz trzeci przy okazji inwestycji mieszkaniowej. Za każdym razem doceniam bardzo merytoryczne podejście do analizy umowy deweloperskiej oraz duże zaangażowanie p. Bartłomieja w proces negocjacji korzystnych dla nas zapisów umowy. Polecam współpracę każdemu, kto mając naprzeciwko doświadczonego dewelopera chciałby uzyskać pełen komfort z podpisywanymi dokumentami.
Zobacz wszystkie opinie

Kancelaria Prawna dr Bartłomiej Gliniecki

tel. 780 140 555       b.gliniecki@umowadeweloperska.pl

ul. 3 Maja 73, 81-850 Sopot (spotkanie po wcześniejszym uzgodnieniu)

NIP: 586-209-87-32              numer rachunku: 57 1090 1102 0000 0001 0574 6828   (Santander Bank Polska S.A.)

Wyślij maila na adres b.gliniecki@umowadeweloperska.pl albo
zostaw tutaj wiadomość. Odpowiem w ciągu kilku godzin

test