ikona kontaktu

Koronawirus a umowa deweloperska – częste pytania i konkretne odpowiedzi.

Powrót
03.04.2020 | Artykuły
Share Button
Koronawirus a umowa deweloperska – częste pytania i konkretne odpowiedzi

W związku z epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2) i nadzwyczajnymi zaburzeniami w życiu publicznym, wiele osób z obawą obserwuje rozwój wydarzeń. Rozważane są różne scenariusze dotyczące gospodarki i finansów. Dotyczy to również poczynionych planów na przyszłość i zaciągniętych zobowiązań. Wiele osób, które planowały kupić mieszkanie albo dom rozważa czy nie rozwiązać podpisanej już umowy deweloperskiej.

Artykuł jest stale aktualizowany wraz z rozwojem wydarzeń związanych z epidemią koronawirusa w Polsce.

Postaram się zwięźle odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania i obawy osób, które podpisały albo planują w niedługim czasie podpisać umowę deweloperską. Zaznaczam jednocześnie, że w tej chwili nie da się jednoznacznie przewidzieć wszystkich możliwych rozwiązań i skutków, także w obszarze wynikającym z umowy deweloperskiej.

Czy mogę rozwiązać umowę deweloperską z powodu epidemii koronawirusa?

Ani przepisy tzw. ustawy deweloperskiej, ani postanowienia umów deweloperskich nie przewidują możliwości rozwiązania umowy - ani przez nabywcę, ani przez dewelopera - z powodu epidemii koronawirusa, ani żadnego podobnego zdarzenia. Podstawy dające nabywcy możliwość odstąpienia od umowy są opisane w art. 29 ustawy deweloperskiej. Nie obejmują one przypadków w najmniejszym stopniu analogicznych do epidemii czy pandemii, ani wynikających z nich zaburzeń życia społecznego i gospodarczego.

Rozwiązania umowy deweloperskiej w takiej sytuacji nie dopuszczają także specjalna ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ani proponowane rozwiązania tzw. tarczy antykryzysowej. Te ostatnie obejmują jedynie ustawową interwencję w zawarte umowy z organizatorami imprez turystycznych, umowy najmu powierzchni w centrach handlowych, umowy najmu lokali mieszkalnych oraz umowy kredytu.

Jednostronne rozwiązanie umowy deweloperskiej przez nabywcę jest zatem w tej sytuacji niemożliwe.

Klienci często pytają się czy umowę deweloperską można by jakoś "podważyć" albo rozwiązać na drodze sądowej. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że raczej nie ma takiej możliwości. Raczej, ponieważ przepisy Kodeksu cywilnego potencjalnie dają możliwość skorzystania - w absolutnie wyjątkowej sytuacji - z "atomowego rozwiązania" w zakresie umów. Jest nim możliwość sądowej zmiany treści (np. obniżenia ceny) albo nawet rozwiązania zawartej umowy z uwagi na "nadzwyczajną zmianę stosunków". Możliwość taka wynika z art. 357(1) Kodeksu cywilnego, jednak w obecnej sytuacji dopuszczalność zastosowania tego przepisu nie wydaje się realna, a nade wszystko nie można o niej powiedzieć, że da szybko spodziewane efekty.

Scenariusz, który ewentualnie miałby szanse na powodzenie pod pewnymi warunkami, to rozwiązanie umowy deweloperskiej za zgodą dewelopera. Jeśli deweloper wyrazi zgodę - ale nie musi tego zrobić - nabywca i deweloper mogą zawrzeć porozumienie o rozwiązaniu umowy deweloperskiej. Więcej informacji na ten temat zawarte jest w tym artykule.

Jakie są inne możliwe scenariusze, jeśli chcę rozwiązać umowę deweloperską?

Jeżeli nabywca będzie rozważał wycofanie się z podpisanej umowy deweloperskiej w nieco późniejszym terminie, może szukać innych rozwiązań.

Zazwyczaj umowy deweloperskie dają nabywcy możliwość odstąpienia - a więc bezkosztowego rozwiązania - w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa mieszkania albo domu okaże się większa, a deweloper podwyższy z tego powodu cenę. Analogicznie, jeśli w kolejnych miesiącach doszłoby do podwyżki podatku od towarów i usług (VAT) - czego nie da się w tej chwili wykluczyć - będzie to również okazja do odstąpienia od umowy, o ile deweloper podniesie cenę. Wadą tych dwóch rozwiązań jest niepewność co do możliwości ich zastosowania - dużo tutaj zależy od przypadku - oraz to, że nie można z nich skorzystać od razu.

Chcąc rozwiązać umowę deweloperską można rozważyć także dokonanie cesji. Polega to na "odsprzedaży" umowy deweloperskiej innemu nabywcy. Czynność taka wymaga uzyskania zgody dewelopera. Ponadto należy się tutaj liczyć z tym, że potencjalny nabywca może zgodzić się na przejęcie praw i obowiązków z umowy deweloperskiej, ale za niższą kwotę, niż ta wpłacona deweloperowi. Na przykład, wpłaciliśmy dotychczas deweloperowi 100 000 zł za mieszkanie, które kosztuje 480 000 zł. Inny nabywca może chcieć od nas "odkupić" tę umowę deweloperską, ale płacąc nam 90 000 zł. Jeśli się zgodzimy na to, uwolnimy się od zobowiązania z umowy deweloperskiej, jednak ponosząc stratę 10 000 zł. Więcej na ten temat znajdziesz w tym artykule.

Czy mogę wstrzymać się z płatnościami rat (części ceny) z powodu epidemii koronawirusa?

Stan epidemii, a także związane z nimi perturbacje społeczno-gospodarcze same w sobie nie uprawniają do wstrzymania czy opóźnienia płatności rat (części ceny) wynikających z umowy deweloperskiej. Jeśli umowa deweloperska przewiduje płatność w konkretnych terminach, należy ich dochować. Klienci, którzy mają płacić wraz z postępem budowy, po otrzymaniu informacji o ukończeniu danego etapu, również powinni zapłacić zgodnie z harmonogramem. Są oni w nieco bardziej komfortowej sytuacji, ponieważ jeśli tempo budowy spadnie - w związku z epidemią koronawirusa - termin ich wpłaty za dany etap opóźni się.

Potencjalnie wstrzymanie płatności można by rozważać, gdyby zaistniało zjawisko "siły wyższej", które uniemożliwiałby nabywcy dokonanie zapłaty. Siłą wyższą mógłby być stan, w którym z obiektywnych przyczyn dokonanie zapłaty nie byłoby możliwe. Jednocześnie przeszkoda taka miałaby charakter powszechny, np. nie działałby system przelewów międzybankowych, nie działałyby łącza internetowe, a zlecenie płatności innymi kanałami (w szczególności w oddziale banku) byłoby niemożliwe. Reasumując, taka sytuacja obecnie nie występuje.

Czy deweloper może zbankrutować z powodu epidemii koronawirusa?

Taki scenariusz zapewne nie nastąpi bezpośrednio z powodu epidemii koronawirusa. Proszę jednak pamiętać, że częściowo na sytuację finansową dewelopera wpływa zachowanie nabywców, z którymi podpisał umowy deweloperskie. Każdy projekt deweloperski zakłada jego finansowanie przy określonym udziale nabywców. Jeśli deweloper zostanie zasypany żądaniami rozwiązania umów deweloperskich albo klienci częściej niż zwykle nie będą się wywiązywać z obowiązku terminowej płatności części ceny na rzecz dewelopera, może to spowodować utratę płynności nawet średniej wielkości firmy deweloperskiej. Wszyscy przeżywamy trudne chwile, a panika jest najczęściej złym doradcą.

Czy pieniądze wpłacone deweloperowi są bezpieczne?

W zasadzie każdy deweloper obecnie stosuje mieszkaniowy rachunek powierniczy. Kontrola banku i mechanizmy zawarte w ustawie deweloperskiej, ustawie Prawo upadłościowe i ustawie Prawo restrukturyzacyjne zapewniają, że nabywca nie straci wpłaconych deweloperowi pieniędzy - albo otrzyma ich zwrot, albo stanie się właścicielem mieszkania albo domu - nawet w przypadku bankructwa dewelopera.

Czy termin oddania mieszkania albo przeniesienia własności może ulec przesunięciu z powodu epidemii koronawirusa?

W zależności od długości trwania zaburzeń związanych z epidemią koronawirusa oraz ich wpływu na bieżące działanie przedsiębiorstw oraz administracji publicznej, możliwe jest przeniesienie tych zaburzeń na realizację projektów deweloperskich. Nie jest zatem wykluczone, że budowa będzie trwała kilka tygodni dłużej niż planował to deweloper. Może to, ale nie musi mieć wpływ na niedotrzymanie przez dewelopera przewidzianego w umowie terminu odbioru albo terminu przeniesienia własności.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, według brzmienia znowelizowanego 31 marca 2020 r. w ramach pakietu ustaw zwanego jako tzw. tarcza antykryzysowa, terminy postępowań administracyjnych nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu na okres trwania stanu epidemii albo zagrożenia epidemicznego (art. 15 zzs).

Okres zawieszenia bieg terminów administracyjnych trwał od 1 kwietnia do 23 maja 2020 r.

Oznacza to, że jeśli deweloper w okresie marca, kwietnia albo maja 2020 r. planował zakończenie budowy, procedury administracyjne z tym związane - na przykład dopuszczenie budynku do użytkowania - będą trwały dłużej niż normalnie. Okoliczność taka może powodować, że proporcjonalnie przesunie się termin odbioru mieszkania albo domu i ewentualnie termin przeniesienia własności. Za niedotrzymanie terminów wynikające z wprowadzenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego deweloper nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec nabywców.

Odbiór mieszkania albo zawarcie umowy przeniesienia własności miały nastąpić w marcu albo kwietniu 2020 r. Co teraz?

Należy uzbroić się w cierpliwość. W okresie epidemii - od 25 marca do 19 kwietnia 2020 r. - zasadniczo nie można było się przemieszczać. Zarówno dla dewelopera, jak i nabywcy oznaczało to brak prawnych możliwości przeprowadzenia odbioru czy też podpisania umowy u notariusza. Zakaz ten wynikał w okresie od 25 do 31 marca z § 3a rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, a następnie w niemal niezmienionej treści jego podstawą prawną były § 5 Rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 31 marca i z dnia 10 kwietnia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tekst po prawej).

Deweloper zatem nie może wymagać od nabywcy stawienia się do odbioru w tym okresie, ani nie może oczekiwać podpisania umowy przenoszącej własność.

§ 3a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

§ 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

§ 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

1. W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 19 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, lub realizacji zadań mających na celu ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lub przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą - także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;

4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Mam rezerwację mieszkania / domu, która niebawem wygasa. Co teraz?

Sytuacja jest analogiczna do przedstawionej powyżej. Nabywca i deweloper mogą przedłużyć obowiązywanie rezerwacji. Większość deweloperów oferuje obecnie podpisywanie lub zmianę podpisanych umów rezerwacyjnych zdalnie - za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli deweloper i nabywca nic nie zrobią, rezerwacja wygaśnie.

Za wygaśnięcie rezerwacji ani nabywca, ani deweloper nie ponoszą odpowiedzialności. Wobec tego deweloper powinien zwrócić uiszczoną opłatę rezerwacyjną w całości. Zgodnie z przepisami epidemicznymi, nabywca nie może stawić się w kancelarii notarialnej w celu podpisania umowy deweloperskiej. Zatem nabywca nawet, gdyby chciał, nie może zgodnie z prawem skorzystać z okresu rezerwacji i podpisać w jego trakcie umowy deweloperskiej.

Chcę podpisać umowę deweloperską. Czy można wprowadzić do umowy rozwiązania, które będę mnie chroniły na wypadek dalszych niekorzystnych zdarzeń związanych ze skutkami epidemii koronawirusa?

Wzory umów deweloperskich przygotowywane przez deweloperów nie przewidują dla nabywców żadnych rozwiązań, które dawałyby im szanse opóźnienia płatności czy nawet rozwiązania umowy w związku ze zdarzeniami o skali i skutkach, jakie ma np. epidemia koronawirusa. Niemniej jednak zważywszy na nadzwyczajną sytuację, z jaką mamy do czynienia, rozsądne jest zabezpieczenie się przez nabywców na taką okoliczność. W końcu umowa deweloperska oznacza związanie się płatnościami rzędu wieluset tysięcy złotych w perspektywie kilku czy nawet kilkunastu miesięcy.

Nic nie stoi na przeszkodzie wprowadzenia do umowy rozwiązań, które będą stanowić dla nabywcy koło ratunkowe wówczas, gdy z uwagi np. na utratę pracy czy innego źródła dochodów nie będzie w stanie płacić zaliczek na poczet ceny mieszkania albo domu. Jeżeli jesteś tym zainteresowany/-a, pomogę sformułować odpowiednią, dopasowaną do Twojej sytuacji propozycję postanowienia oraz wynegocjować jego wprowadzenie do umowy deweloperskiej, którą chcesz podpisać. Proszę o kontakt e-mail b.gliniecki@umowadeweloperska.pl albo telefoniczny 780 140 555.

Jeśli jesteś w tym miejscu i nadal nie wiesz co robić, skontaktuj się ze mną: b.gliniecki@umowadeweloperska.pl albo 780 140 555.
Postaramy się znaleźć najlepsze rozwiązanie w Twojej sytuacji.
Napisz
Mateusz Cichy
Mateusz Cichy
21:26 31 May 20
Polecam wszystkim, którzy szukają szczegółowej analizy umowy deweloperskiej, a także pomocy w negocjacjach z deweloperem i innych kwestiach prawnych.
Dominika Ganowiak
Dominika Ganowiak
16:36 23 May 20
Korzystalam z pomocy Pana Dr Glinieckiego przy ocenie Umowy Deweloperskiej. Umowa zostala przeanalizowana pod katem wszelkiech mozliwych niekorzystnych dla Nabywcy zapisow. Otrzymalam wnikliwa analize Umowy z podaniem jak powinny brzmiec zapisy aby nie bylo zadnych niejasnosci.Dostalam takze informacje jak nalezy uzupelnic brakujace wazne zapisy w Umowie ( np dotyczace kar umownych, zapisow dotyczacych miejsca postojowego, itp). Po przekazaniu uwag Deweloperowi i otrzymaniu odpowiedzi od Dewelopera, Pan Dr Gliniecki ponownie sluzyl pomoca aby sprawdzic czy zgloszone uwagi zostaly uwzglednione. Kontakt z Panem Dr Glinieckim jest bardzo sprawny, odpowiedz otrzymuje sie bardzo szybko. Jestem niezmiernie szczesliwa ze trafilam do Pana Dr Glinieckiego. Ekspertyza Pana Glinieckiego pomogla podjac mi swiadoma decyzje. Szczerze polecam korzystanie z uslug firmy Pana Dr Glinieckiego. Wysoka jakosc, perfekcyjna znajomosc tematu, Analiza przeprowadzona pod kazdym katem. Warto byc swiadomym co kryja zapisy Umowy Deweloperskiej aby byc swiadomym ryzyka.
Илья Банадысев
Илья Банадысев
21:22 22 Feb 20
Bardzo zadowolony ze współpracy z dr B. Glinieckim. Polecam wszystkim, którzy szukają pilnej i szczegółowej analizy umowy deweloperskiej, a także pomocy w negocjacjach z deweloperem i innych kwestiach prawnych.
Michał Kowalik
Michał Kowalik
18:03 21 Jan 20
Wszystko w jak najlepszym porządku jeśli chodzi o usługę analizy umowy deweloperskiej. Jestem pod wrażeniem szybkości wykonania zadania oraz responsywności w odpowiadaniu na e-mail'e. Szczerze polecam.
Przemysław Kabała
Przemysław Kabała
14:36 20 Jan 20
Do Pana Bartłomieja zgłosiliśmy się po raz pierwszy przy okazji analizy umowy deweloperskiej. Analiza była przeprowadzona bardzo skrupulatnie, rzeczowo i terminowo. Sporne punkty pierwotnej umowy zostały w znacznej większości dostosowane na naszą korzyć. Również przy negocjacjach mogliśmy liczyć na bardzo pomocne komentarze. Finalnie udało nam się wynegocjować zdecydowanie lepszą umowę w stosunku do tej, jaką otrzymaliśmy na "dzień dobry". Bardzo polecam!
Karolina Papaj
Karolina Papaj
15:20 17 Jan 20
Do Pana Bartłomieja zgłosiliśmy się już dwa razy. Dobra i czytelna analiza umowy, w razie potrzeby p.Bartłomiej odpowiada szybko na dodatkowe pytania.
Wojciech
Wojciech
09:17 19 Dec 19
Gorąco polecam usługi Pana Bartłomieja, dostałem profesjonalną i obszerną analizę umowy dokładnie w terminie. Dostałem również odpowiedzi na wszystkie pytania, które miałem po drodze negocjacji z deweloperem.
Piotr W.
Piotr W.
21:53 10 Dec 19
Z usług Pana Bartłomieja korzystałem już dwukrotnie, jak również miałem okazję zapoznać się z trzecią analizą wykonaną dla członka mojej rodziny. W każdym przypadku usługa była wykonana szybko i bardzo rzetelnie. Komentarze w opinii prawniczej są bardzo wyczerpujące, przejrzyste i zawierają sugestie działań jakie powinniśmy podjąć. Kontakt jest bardzo sprawny i nie urywa się po wykonaniu analizy więc można jeszcze dopytać o szczegóły i uzyskać pomoc w przypadku negatywnego podejścia dewelopera do proponowanych zmian. Osobiście uważam że koszt analizy w stosunku do pieniędzy inwestowanych w zakup nieruchomości naprawdę nie jest wygórowany i pozwala zabezpieczyć się na wiele ewentualności, a jeżeli nie mamy naprawdę DUŻEGO doświadczenia z umowami deweloperskimi to nigdy nie wyłapiemy wszystkich niuansów i nie wynegocjujemy umowy która będzie nas, kupujących, chronić - bo umowa podsuwana nam przez dewelopera w większości przypadków ma chronić jego samego ;)
Artur Kordas
Artur Kordas
21:08 05 Dec 19
Polecam. Błyskawicznie wykonana analiza w trybie priorytetowym. Szczegółowy opis umowy wraz z sugerowanymi poprawkami. Po wykonaniu analizy nie było problemu z kontaktowaniem się mailowo i dopytywaniem o szczegóły.
gru ber
gru ber
15:28 03 Dec 19
Jestem bardzo zadowolony z usług Pana Bartłomieja. Fachowa usługa. Gorąco polecam! :)
Natalia Piątkowska
Natalia Piątkowska
22:14 25 Oct 19
BARDZO POLECAM. Od Pana Bartłomieja otrzymałam: - obszerną i ekspresową analizę umowy (przelew został wysłany w piątek popołudniu, a w poniedziałek rano otrzymałam analizę), - komentarz na temat roszczeń prywatyzacyjnych wspomnianych w umowie, - ekspresową odpowiedź (w 3 godziny!) na moje pilne pytanie, które pojawiło się już wiele miesięcy później, - spokój ducha! Panie Bartłomieju - dziękuję.
Jarek Czechowski
Jarek Czechowski
10:20 16 Oct 19
Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z panem Bartłomiejem Glinieckim. W ekspresowym wręcz tempie i to przez weekend dostałem bardzo obszerną analizę umowy, napisaną bardzo zrozumiałym językiem dla laika, dzięki czemu udało mi się wynegocjować z deweloperem bardziej korzystną dla mnie umowę. Pan Bartłomiej zawsze szybko odpisywał na każdego emalia i smsa. Bardzo polecam.
Hiszpański. Ppp
Hiszpański. Ppp
11:05 03 Sep 19
Jestem bardzo zadowolona z otrzymanej analizy umowy przedwstępnej i deweloperskiej przeprowadzonej przez pana mecenasa. Wskazuje on jasno na zapisy w umowach, które są niewłaściwe lub powinny zostać doprecyzowane /uzupełnione. Przedstawia jasno możliwe zagrożenia wynikające z zapisów umownych oraz proponuje możliwe rozwiązania. Bardzo profesjonalnie wykonana usługa prawnicza.
Dariusz Kuchta
Dariusz Kuchta
13:00 13 Aug 19
Super obsługa, pełen profesjonalizm w trybie express. Dzięki opinii Pana Bartłomieja udało się uzyskać środki i doprowadzić do ugody, dziękuje.
Kamil Koleśnik
Kamil Koleśnik
11:44 15 Jul 19
Jestem bardzo zadowolony z usług Pana Bartłomieja. Profesjonalna, fachowa i bardzo szybka analiza i świetny kontakt. Polecam!
Net Profit
Net Profit
09:37 03 Jun 19
Jak najbardziej mogę polecić usługi Pana dr Bartłomieja Glinieckiego. Analiza umowy wykonana w określonym terminie w bardzo rzetelny i przejrzysty sposób. Otrzymałam w krótkim czasie bardzo fachową pomoc.
Paweł Niemiec
Paweł Niemiec
09:33 30 May 19
Bardzo dokładnie i terminowo wykonana analiza. Teraz rozumiem wszelkie zawiłości umowy deweloperskiej.
Marek Woś
Marek Woś
12:26 28 May 19
Bardzo fachowa pomoc i bardzo szybka analiza. Po otrzymaniu analizy na wszystkie moje pytania otrzymałem odpowiedź oraz dalszą pomoc w dyskusji z deweloperem na temat zmian w umowie. Większość moich obaw zniknęła a nawet udało mi się wynegocjować lepsze warunki. Sam czytałem umowę kilkukrotnie wraz z rodziną i ani razu nie wpadliśmy na to, że coś mogłoby być w pewnym stopniu dla mnie niekorzystne. Jednocześnie cieszę się, że przedstawiciel handlowy był skłonny ze mną dyskutować i nie odmawiał zmian w umowie.
Grzegorz Narożański
Grzegorz Narożański
09:05 27 May 19
Bardzo dobry i szybki kontakt, polecam. Uzyskalem fachowa weryfikacja umowy, dokladnie to o co mi chodzilo.
Wojciech Nagrodzki
Wojciech Nagrodzki
07:40 18 May 19
Jestem bardzo zadowolony z usług Pana Bartłomieja. Prostym i zrozumiałym językiem wyjaśnił mi ryzyka z zapisów umowy deweloperskiej. Cześć z tych zapisów udało się zmienić i zminimalizować ryzyko po mojej stronie. Było to warte wielokrotnie więcej niż opłata za usługę. Nie było też opłat za dodatkowe pytania które powstały w trakcie negocjacji z deweloperem. Rzadko spotyka się ludzi tak profesjonalnych. Polecam z całego serca.
likwidacja majątkowa
likwidacja majątkowa
12:30 30 Apr 19
Bardzo fachowa i uprzejma obsługa, pełna analiza dokumentacji, jasny i prosty przekaz informacji. Gorąco polecam!
Aleksandra Wąsiel
Aleksandra Wąsiel
18:29 22 Mar 19
Fajna opcja dla tych, którzy nie maja czasu na spotkania w kancelarii, dla tych którzy wolą na spokojnie sobie poczytać, dla tych którzy szukają szybkich rzetelnych odpowiedzi. Opinia napisana prostym zrozumiałym językiem, dobry kontakt w sprawie pytań do umowy. Polecam
Anna Łukasik
Anna Łukasik
11:24 14 Mar 19
Bardzo dobry kontakt z klientem, analiza przejrzysta i wykonana ekspresowo. Jestem bardzo zadowolona, dziękuję!
Tomasz Kubera
Tomasz Kubera
10:39 11 Mar 19
Serdecznie Polecam usług Pana Bartłomieja. Analizę umowy otrzymałem zgodnie z zadeklarowanym terminem. Pan Bartłomiej dostrzegł w umowie zagrożenia na które sam bym nie wpadł i zaproponował zapisy które będą lepiej chronić moje interesy.
Kamil Jamrozik
Kamil Jamrozik
17:17 17 Feb 19
Otrzymałem wyczerpującą i napisaną zrozumiałym językiem analizę umowy deweloperskiej. Rekomendacje Pana Bartłomieja okazały się trafione i umożliwiły skuteczne negocjacje z kancelarią oraz polepszenie treści umowy na naszą korzyść. Analiza wykonana została w trybie ekspresowym, a szczególnie ciekawa okazała się 10-stopniowa skala porównawcza z innymi umowami. Dało nam to też poczucie bezpieczeństwa podpisując jedną z ważniejszych umów naszego życia, dlatego serdecznie polecam taką usługę.
Ju B
Ju B
13:45 12 Feb 19
Bardzo szybko, fachowo i przejrzyście wykonana analiza umowy. Dzięki niej miałem możliwość wynegocjowania u dewelopera korzystniejszych zapisów w umowie, które wyeliminowały konkretne ryzyka. Miła komunikacja i profesjonalny wynik pracy. Jestem bardzo zadowolony i będę Pana dalej polecać.
Przemysław Łobodziński
Przemysław Łobodziński
18:21 02 Aug 18
Pan Bartłomiej rozjaśnił mi wszystkie niejasności w umowie deweloperskiej i zwrócił uwagę na zapisy o których w ogóle nie pomyślałem, że mogłyby być dla mnie niekorzystne. Polecam.
Marcin Miśków
Marcin Miśków
14:41 29 Jul 18
Bardzo sprawny kontakt, kilkakrotna pomoc telefoniczna celem wyjaśnienia wątpliwości, terminowość wykonania usługi, bardzo duża wiedza.
Michal Lipowski
Michal Lipowski
09:06 04 Jul 18
Polecam usługi Pana Bartłomieja, wszsytko dokładnie i na spokojnie wytłuamczył na spotkaniu, oraz doradzał także mailowo. Odpowiadał zawsze bardzo szybko i rzetelnie
Sławomir Kołodziej
Sławomir Kołodziej
19:21 04 Jun 18
Gorąco polecam! Dzięki fachowej i wnikliwej analizie oraz prostemu objaśnieniu elementów umowy udało nam się uniknąć wielu niekorzystnych wpisów w umowie oraz mieliśmy większą świadomość tego co podpisujemy.
Małgorzata Swat
Małgorzata Swat
18:22 09 May 18
Polecam usługi Pana dr Glinieckiego. Terminowo wykonał szczegółową analizę umowy deweloperskiej. Wskazał konkretne postanowienia, które są niebezpieczne lub niekorzystne. Wszystko opisane językiem zrozumiałym, jasne i czytelne. W analizie zawarte są również gotowe propozycje zmian niekorzystnych zapisów w umowie deweloperskiej oraz zalecenia dla nabywcy. Dodatkowo Pan dr Gliniecki chętnie i w krótkim czasie wyczerpująco odpowiedział na dodatkowe pytania, które pojawiły się po rozmowie z deweloperem.
Jacek Zbudniewek
Jacek Zbudniewek
13:14 29 Apr 18
Raport z analizy umowy deweloperskiej był nader rzeczowy i zawierał bardzo przystępny opis newralgicznych punktów z propozycjami zmian. Uzyskałem także bardzo szybko cenne wyjaśnienia i wskazówki w odpowiedzi na dodatkowe pytania przesłane mailowo. Polecam!
Maciej Józefczyk
Maciej Józefczyk
17:18 15 Mar 18
Polecam usługi Pana dr Glinieckiego. Terminowo wykonał szczegółową analizę umowy deweloperskiej. Rozwiał moje wątpliwości dotyczące niektórych zapisów. Wskazał pocencjalnie niebezpieczne punkty, czy też punkty niezgodne z prawem. Był pomocny w czasie negocjacji umowy (kontakt e-mail, czas odpowiedzi do 24h). Dał nam pewną dawkę spokoju, że podpisana umowa nie będzie umową nie chroniącą naszych praw. Szczerze polecam usługi Pana Bartłomieja wszystkim osobom nabywającym nieruchomości.
Radosław Polański
Radosław Polański
10:45 16 Aug 17
Pan Bartłomiej Gliniecki zwrócił moją uwagę na potencjalne ryzyko podpisania umowy deweloperskiej oraz zaproponował konkretne rozwiązanie. Terminowo dostarczył analizę i odpowiedział na wszystkie pytania. Jestem bardzo zadowolony i polecam usługi.
Karol Krzywdzinski
Karol Krzywdzinski
13:46 11 Aug 17
Polecam korzystanie z usług dr. Glinieckiego. Udzielona opinia była kompletna i udzielona na deklarowany wcześniej czas (5 dni). Pan Gliniecki nie poprzestał na wskazaniu obszarów do dopracowania z deweloperem, ale zasugerował rozwiązania i był do dyspozycji przez cały czas prowadzenia negocjacji, odpowiadając w krótkim czasie na zadawane pytania. Przekazywał linki do stron w których można było otrzymać dodatkowe informacje.
Kamila Gemel
Kamila Gemel
20:10 24 Jul 17
Serdecznie polecam usługi p. dr Bartłomieja Glinieckiego. Bardzo sprawny i bezproblemowy kontakt, jasna i przejrzysta analiza a także gotowość do odpowiedzi na wszelkie pytania :)
Dariusz Zielonka
Dariusz Zielonka
20:44 23 Jul 17
Z całego serca polecam p. Bartłomieja. Korzystałem z jego usług podczas analizy umowy deweloperskiej - dokonał sprawnej i szybkiej weryfikacji umowy, wypunktował aspekty które były dla mnie (kupującego) niekorzystne i aktywnie uczestniczył w procesie negocjacji z deweloperem. Dzięki pomocy pana Bartłomieja czułem się bezpiecznie podpisując ten ważny dokument.
Michał J. Wojtas
Michał J. Wojtas
12:05 11 Jul 17
Z usług Kancelarii dr Glinieckiego korzystam już po raz trzeci przy okazji inwestycji mieszkaniowej. Za każdym razem doceniam bardzo merytoryczne podejście do analizy umowy deweloperskiej oraz duże zaangażowanie p. Bartłomieja w proces negocjacji korzystnych dla nas zapisów umowy. Polecam współpracę każdemu, kto mając naprzeciwko doświadczonego dewelopera chciałby uzyskać pełen komfort z podpisywanymi dokumentami.
Zobacz wszystkie opinie

Kancelaria Prawna dr Bartłomiej Gliniecki

tel. 780 140 555       b.gliniecki@umowadeweloperska.pl

ul. 3 Maja 73, 81-850 Sopot (spotkanie po wcześniejszym uzgodnieniu)

NIP: 586-209-87-32              numer rachunku: 57 1090 1102 0000 0001 0574 6828   (Santander Bank Polska S.A.)

Wyślij maila na adres b.gliniecki@umowadeweloperska.pl albo
zostaw tutaj wiadomość. Odpowiem w ciągu kilku godzin

test